Koordinátor/-ka v NP PVSSKIKÚ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.05.2016
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
motivujúce platové ohodnotenie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- koordinácia zamestnancov komunitného centra (KC), nízkoprahového denného centra (NDC), nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (NSSDR) z administratívneho aj vecného hľadiska - prenos informácií od IA MPSVR SR do terénu a späť,
- kontrola plnenia podmienok definovaných v Zmluvách o spolupráci medzi IA MPSVR SR a zapojeným subjektom so zreteľom na odbornosť vykonávania vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, komunikácia s relevantnými organizáciami na regionálnej úrovni,
- poskytovanie odborného poradenstva, spolupráca pri riešení náročných prípadov klientov v rámci činnosti KC/NDC/NSSDR,
- spolupráca na spracovaní prípadových štúdií, informácií pre zamestnancov zapojených subjektov,
- spolupráca pri aktualizácii nastavených systémov - metodického riadenia, koordinácie KC/NDC/NSDR, Štandardov a metodík a i.,
- iné odborné činnosti na zabezpečenie aktivít projektu podľa pokynu zamestnávateľa.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 08.04.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa) v odboroch špecifikovaných v časti: požadované vzdelanie,
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 3-ročnej odbornej praxi v sociálnej práci (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP PVSSKIKÚ_03_Koordinátor“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a),

alebo

2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1 písm. a), pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a).

Požadovaná prax:
- 3 roky preukázateľná prax v sociálnej práci.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť práce s internetom,
- schopnosť orientovať sa v odbornej problematike vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- ochota cestovať - prevažný čas výkonu práce je v teréne,
- samostatnosť, kolektívna spolupráca, schopnosť riešiť konflikty, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
- skúsenosti s vedením ľudí, silné vyjednávacie zručnosti, organizačné zručnosti,
- sociálne cítenie, empatia;
- prax v komunitnom centre, nízkoprahovom dennom centre, s nízkoprahovou sociálnou službou pre deti a rodinu je výhodou,
- dobrá znalosť lokalít sociálne vylúčených komunít.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 2492088   Dátum zverejnenia: 29.3.2016   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   motivujúce platové ohodnotenie