Garant odborných aktivít v NP PVSSKIKÚ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Špitálska 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2016
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
motivujúce platové ohodnotenie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie a koordinácia odborných aktivít projektu – nastavenie procesu systému riadenia a koordinácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – komunitných centier, nízkoprahových denných centier, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „VSSKIKÚ“),
- riadenie činnosti hlavných koordinátorov/metodikov projektu, kontrola ich výstupov, zastupovanie ich v prípade neprítomnosti,
- riadenie činnosti skupiny expertov,
- metodické riadenie a koordinovanie činnosti supervízorov, stanovovanie obsahového smerovania rozvoja supervízie v prostredí VSSKIKÚ a zabezpečovanie jeho napĺňania, spoluvytváranie supervíznych postupov pre špecifické prípady,
- zabezpečovanie spolupráce so zapojenými subjektmi (organizácie združujúce zamestnávateľov, samosprávu, VÚC a pod.),
- zabezpečovanie odborných konzultácií a poradenstva v rámci diskusného fóra na webovej stránke,
- spolupráca pri realizácii evaluácie projektu v zmysle potrieb NP PVSSKIKU,
- spolupráca pri realizácií konferencie po odbornej stránke,
- spolupráca so zástupcami MPSVR SR po odbornej stránke,
- spolupráca pri tvorbe, plánovaní a realizácií výskumov/prieskumov zameraných na predstaviteľov hlavných cieľových skupín projektu s cieľom poskytnúť relevantné podklady pre tvorbu štátnych politík v sociálnej oblasti.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.11.2016 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:
1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované,
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa – v zmysle časti požadované vzdelanie),
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej 4-ročnej odbornej praxi v sociálnej oblasti (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte minimálne od MM/RRRR do MM/RRRR).

Doplňujúca príloha:
1. Zoznam publikačnej činnosti v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu:

[email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP PVSSKIKÚ_03_GOA“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
alebo
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovaná prax:
- 4 roky preukázateľná prax v sociálnej oblasti.

Osobnostné predpoklady:
- znalosť práce s internetom,
- analytické myslenie,
- skúsenosti s vedením ľudí,
- tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,
- facilitačné schopnosti, dobré prezentačné schopnosti,
- dobrá znalosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,
- publikačná činnosť v odbornej problematike sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
Ponúkame stabilné prostredie, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, ako aj ďalšie benefity uvedené v kolektívnej zmluve zverejnenej na našej web stránke: https://www.ia.gov.sk/data/files/kolekt_vne_zmluvy_/Kolektivna_zmluva_na_rok_2018.pdf
Možnosť zapojenia sa do aktivít spoločenskej zodpovednosti.
IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 2492053   Dátum zverejnenia: 2.11.2016   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   motivujúce platové ohodnotenie