Mzdová účtovníčka/ mzdový účtovník

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Miesto práce
Špitálska 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou, v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vedenie mzdovej agendy v súlade so všeobecne záväznými predpismi a interným predpismi,
• výkon kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite na svojej úrovni,
• samostatné uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a výklad zamestnancom,
• posudzovanie a spracovanie podkladov pre čerpanie mzdových prostriedkov v členení na jednotlivé položky,
• poradenská činnosť spojená s nárokmi zamestnancov,
• posudzovanie nároku na uplatnenie NZDČ, daňový bonus, nemocenské dávky, náhrady za OČR, MD,
• výpočet dávok nemocenského poistenia,
• spracovanie a vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia,
• vedenie výkazníctva súvisiaceho s agendou v stanovených lehotách,
• vypracovanie ročných zúčtovaní,
• vystavovanie prvotných účtovných dokladov,
• participácia na príprave podkladových materiálov pre čerpanie prostriedkov z rôznych zdrojov.

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
dohodou

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky zašlú do 31.12.2016
Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej prílohou sú:
1. motivačný list,
2. podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (iné formáty nie sú akceptované),
3. kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
4. potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok).

Uvedenú dokumentáciu v slovenskom jazyku uchádzač/uchádzačka pošle e-mailom na adresu:
Simona.Sarafinova@ia.gov.sk

a

Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
s označením „Mzdová účtovníčka“

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.
V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prípade, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v životopise uveďte nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov a pripojte k nemu svoj vlastnoručný podpis:
„V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dávam organizácii IA MPSVR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava, IČO: 30854687 súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (vrátane mojej fotografie fyzickej identity) v rozsahu životopisu (prípadne motivačného listu) pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka alebo do písomného odvolania súhlasu.“

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
SAP - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť mzdovej agendy v programe SAP,
- znalosť práce s internetom,
- schopnosť samostatnej práce a silná orientácia na výsledok,
- flexibilita, komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vznikla ako nástroj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, podpora vytvárania sociálnej inklúzie, zlepšovania sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk
ID: 2311980   Dátum zverejnenia: 5.12.2016