Riaditeľ, riaditeľka neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o.

HARMÓNIA n.o.

Miesto práce
Prievidza
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Základná zložka mzdy: 700917

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rámcová náplň práce je stanovená v zákone č. 213/11997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zahŕňa najmä:
Vykonávanie základných a doplňujúcich riadiacich funkcií, zabezpečenie plynulého a nepretržitého chodu neziskovej organizácie, zabezpečenie prevádzky zariadenia sociálnych služieb.
V súlade s § 19 ods. f zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby riaditeľa volí správna rada.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o.
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Doklad o potvrdení dĺžky praxe v sociálnej oblasti
Doklad o potvrdení dĺžky praxe v riadiacej funkcii
Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle právnych predpisov upravujúcich túto oblasť a publikovanie mena a priezviska v zápisnici z výberového konania na webovej stránke mesta Prievidza
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka HARMÓNIA n.o. - neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 14.09.2018na adresu:
Mesto Prievidza
Podateľňa: Mestský Úrad
Námestie slobody č.14

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ďalšie požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
Prax v sociálnej oblasti najmenej 3 roky
Prax v riadiacej funkcii 3 roky
Znalosť právnych predpisoch v sociálnej oblasti, znalosť zákona o obecnom zriadení
Bezúhonnosť v súlade s § 63 ods.2 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Zdravotná spôsobilosť
Práca s PC
Vodičský preukaz skupiny B
Organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, asertívne správanie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Harmónia, n. o. je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza a pôsobí v oblasti všeobecne prospešných služieb. Na území mesta spravuje a prevádzkuje pobytové zariadenie - Útulok pre bezprístrešných obyvateľov na Košovskej ceste č. 15 a 17/2. V zariadení poskytuje celoročné pobytové sociálne služby určené v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. za vopred určených zmluvných podmienok vždy na dobu určitú a v rovnakom rozsahu a kvalite pre každého klienta v nepriaznivej sociálnej situácii. Objekty sú vo vlastníctve mesta Prievidza a ich správu zabezpečuje Správa majetku mesta Prievidza, s ktorou má organizácia na ich prenájom uzavretý zmluvný vzťah. Podmienky pobytu upravuje prevádzkový a ubytovací poriadok v súčinnosti so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prievidza.

Adresa spoločnosti

Harmónia, n.o.
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
ID: 3466266   Dátum zverejnenia: 8.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka mzdy: 700917