Štátny zamestnanec pre verejné obstarávanie

Generálna prokuratúra SR

Miesto práce
Štúrova 2, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.02.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ekonomického odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky;
zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, zabezpečovanie výberového konania v rámci zákona o verejnom obstarávaní, prejednávanie návrhov zmlúv s dodávateľmi, spracovávanie podkladov pre metódy verejného obstarávania v softvéri VO SYSTEM.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

754,50

Informácie o výberovom konaní

vek najmenej 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov (ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa), ovládanie štátneho jazyka.

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby: zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, odborná prax minimálne 1 rok (v ekonomickej oblasti), znalosť práce s počítačom, znalosť predpisov v danej oblasti:
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na obsadzovanom mieste sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyžaduje.

Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania (s uvedením telefonického kontaktu, prípadne mailovej adresy),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
11. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 16.01.2019 do 15:00 hod. na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením “výberové konanie - štátna služba“.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: [email protected] a na adresu [email protected], pričom je potrebné žiadosť a všetky požadované doklady doručiť aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Dátum a miesto konania výberového konania: 30.01.2019
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania:
Výberové konanie pozostáva z
1. písomnej časti: odborný test, ktorým sa overujú všeobecné vedomosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta a
2. ústnej časti: ústny pohovor pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť.

Poučenie:
Do výberového konania nebude zaradený uchádzač, ktorý
a) nespĺňa predpoklad alebo požiadavku vyhláseného výberového konania,
b) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady oneskorene,
c) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nepredložil všetky požadované doklady alebo
d) doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady v elektronickej podobe a nedoručil ich aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
https://www.genpro.gov.sk/
ID: 3555094   Dátum zverejnenia: 7.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   754,50