Vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva A

FNsP Žilina

Miesto práce
Spanyolova, nemocnica, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
po úspešnom absolvovaní výberového konania
Mzdové podmienky (brutto)
1 114,29 EUR/mesiacĎalšie zložky mzdy podľa vnútorných pravidiel zamestnávateľa a podľa kvalifikácie a skúseností vybraného kandidáta.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe na oddelení vnútorného lekárstva A.

Zamestnanecké výhody, benefity

V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP Žilina poskytujeme:
- možnosť sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,
- rozvoj tzv. mäkkých zručností (soft skills) v oblasti komunikácie,
- odmeny pri pracovných a životných jubileách,
- dovolenku navyše,
- príspevok na DDS,
- možnosť stravovania v zamestnaneckej prevádzke,
- zľavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti (aj pre rodinných príslušníkov)
- zľavy v nemocničných lekárňach,
- ďalšie výhody.
Pracovný pomer uzatvárame na dobu určitú/neurčitú podľa dohody.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline je treťou najväčšou fakultnou nemocnicou na Slovensku poskytujúcou zdravotnú starostlivosť pre regióny Žilinského kraja s celoslovenským dosahom v rámci špecializovaných odborností a výkonov. Poskytujeme stabilné zamestnanie pre takmer 1800 kolegov s možnosťou osobného rastu a ďalšieho vzdelávania. Žilinská nemocnica úspešne prechádza postupnou modernizáciou i zmenami s cieľom zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ponúkame príjemné pracovné prostredie v akreditovanom zdravotníckom zariadení, profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa a možnosť stať sa súčasťou zmeny zameranej na neustály rozvoj kvalitnej zdravotnej a ľudskej starostlivosti o pacienta, zároveň na vytváranie moderného a kvalitného pracovného prostredia pre zamestnancov.

Viac info na www.fnspza.sk, nájdete nás aj na Facebooku alebo Instagrame @nemocnicazilina.

Informácie o výberovom konaní

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
č.7/2020

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

v súlade
s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a Smernicou FNsP Žilina č. 04/2018 (ďalej len Smernice), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca FNsP Žilina,


vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca FNsP Žilina:


VEDÚCA SESTRA
ODDELENIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA A


Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:
- v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 11, § 12 ods. 4 a § 81 ods. 3, § 83c ods. 24 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
1. vysokoškolské vzdelanie
a) druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo ak VŠ vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
b) druhého stupňa v spojenom magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré sa ukončilo do roku 2008, alebo
c) v študijných odboroch učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, starostlivosť o chorých – psychológia, starostlivosť o chorých – pedagogika alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – ošetrovateľstvo nadobudnuté podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a sestra môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo alebo vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, alebo
d) druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa začalo do roku 2003, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zubná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, a
2. špecializácia v niektorom z týchto klinických odborov (anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, perfuziológia) a

3. najmenej 15-ročná odborná zdravotnícka prax alebo odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva, za ktorú sa považuje získanie špecializácie v jednom z týchto špecializačných odborov:
• manažment a administrácia v oblasti zdravia,
• odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health,
• zdravotnícky manažment a financovanie.

Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe môže vykonávať aj sestra, ktorá nemá 15-ročnú odbornú zdravotnícku prax alebo odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva, ak má
- VŠ vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo (ak VŠ vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo) a
- špecializáciu v niektorom z klinických odborov uvedených v bode 2 a
- najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.

Kritériá hodnotenia uchádzača:

- v zmysle čl. 9 ods. 5 písm. Smernice

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:

- štruktúrovaný profesijný životopis,
- motivačný list,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách - overené kópie,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) a § 32 zákona č. 578/2004 Z. z.,
- potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii,
- doklad alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládanej úrovni cudzieho jazyka,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FNsP Žilina udelený podľa osobitných predpisov
- projekt v požadovanej štruktúre nasledovne:
• úvod
• zameranie projektu
• ciele projektu (vízia budúcnosti)
• plán realizácie projektu vrátane:
- návrhu na efektívne využitie personálu v riadiacej pôsobnosti vedúcej sestry s prihliadaním na Výnos MZ SR č. 09812/2008 – OL z 10.septembra 2008,
- návrhu na zlepšenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a využitia ľudských zdrojov – postupnosť opatrení na 2 roky,
- návrhu na opatrenia a zastabilizovania ošetrujúceho personálu,
- návrhu na ekonomické a efektívne hospodárenie so špeciálnym zdravotníckym materiálom a liekmi pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
- návrhu na zlepšenie ekonomických ukazovateľov z hľadiska ošetrovateľskej starostlivosti a jej kvality.
• očakávaný výsledok po realizácií projektu
• záver.
Prihlášky do výberového konania v zmysle čl. 6 Smernice spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v lehote do 12. októbra 2020 (vrátane) v zalepenej obálke na adresu: FNsP Žilina, odbor ľudských zdrojov, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCA SESTRA ODDELENIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA A - NEOTVÁRAŤ“. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania v podateľni, príp. na sekretariáte generálneho riaditeľa FNsP Žilina.

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.


Kontaktná osoba: Ing. Anna Klimíková, OĽZ
[email protected]
041/5111 878

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

riadenie ošetrovateľskej praxe na úrovni oddelenia
3

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina
http://www.fnspza.sk
ID: 3970569  Dátum zverejnenia: 18.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 114,29 EUR/mesiac