Primár Psychiatrického oddelenia

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Miesto práce
Slovenská 11, Nové Zámky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
po ukončení výberového konania - dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
2 394,2 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje odborné špecializované diagnostické a liečebno – preventívne práce na lôžkovom oddelení vrátane konziliárnej činnosti, samostatný výkon odborných diagnostických postupov a liečebno – preventívnej činnosti s použitím zložitej prístrojovej techniky, výkon predoperačných vyšetrení. Koordinuje sústavné vzdelávanie lekárov a odbornú prípravu lekárov počas predatestačnej prípravy, riadenie a kontrolu práce zdravotníckych zamestnancov na Psychiatrickom oddelení.

Zamestnanecké výhody, benefity

- závodné stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na DDS, týždenný pracovný čas 37,50 hod., týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce, jubilejné odmeny, príspevky na rekreácie

Informácie o výberovom konaní

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky,
v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

„p r i m á r Psychiatrického oddelenia“


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Zabezpečuje odborné špecializované diagnostické a liečebno – preventívne práce na lôžkovom oddelení vrátane konziliárnej činnosti, samostatný výkon odborných diagnostických postupov a liečebno – preventívnej činnosti s použitím zložitej prístrojovej techniky, výkon predoperačných vyšetrení. Koordinuje sústavné vzdelávanie lekárov a odbornú prípravu lekárov počas predatestačnej prípravy, riadenie a kontrolu práce zdravotníckych zamestnancov na Psychiatrickom oddelení.

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – lekárska fakulta, odbor „všeobecné lekárstvo“ a špecializácia v odbore „psychiatria“.

Požadovaná odborná prax: 15 rokov

Ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má uchádzač vykonávať
- odborná spôsobilosť
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania. V žiadosti o účasť na výberovom konaní musí byť uvedené: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska uchádzača, názov pracovného miesta, o ktoré sa prihlasovateľ uchádza, názov organizácie, v ktorej sa pracovné miesto obsadzuje výberovým konaním, dátum a podpis uchádzača.
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 úradne overené kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o získanej špecializácii,
osvedčujúce požadované kvalifikačné predpoklady
 čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú má vykonávať,
 potvrdenie o registrácii v Registri lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou.
 písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je najneskôr do 15 dní od uverejnenia výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni FNsP Nové Zámky najneskôr do vyššie uvedeného termínu, v oboch prípadoch v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie – obsadzovaná pozícia - neotvárať“.

Základná zložka mzdy: od 2.394,20 € (v závislosti od dĺžky odbornej praxe) + príplatok za riadenie

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky alebo osobne v podateľni FNsP Nové Zámky.

Poznámka: Uchádzač si na výberové konanie pripraví projekt zameraný na chod oddelenia, zabezpečenie efektívneho hospodárenia, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti s predstavou realizácie cieľa projektu v nadväznosti na DRG, spotrebu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s návrhom na optimalizáciu ekonomických ukazovateľov.Nové Zámky, 27.07.2020

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

lekárska fakulta + špecializácia v odbore psychiatria

Počet rokov praxe

15

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská č. 11 A
940 34 Nové Zámky
http://www.nspnz.sk/
ID: 3942849  Dátum zverejnenia: 27.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 394,2 EUR/mesiac