Prednosta Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie

Fakultná nemocnica Nitra

Miesto práce
Špitálska, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
3 260 EUR/mesiacZákladná zložka mzdy 3.260 € základná zložka mzdy je ďalej upravovaná podľa rokov odbornej praxe, zvýhodnené odmeňovanie pohotovosti na pracovisku, osobitné príplatky k UPS a ďalšie plnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednosta Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie 

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:

v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v špecializačnom odbore úrazová chirurgia/traumatológia alebo ortopédia,

ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa s dosiahnutím akademického titulu PhD. (CSc.),

odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z., alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax,

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:

štruktúrovaný profesijný životopis

motivačný list

doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách - fotokópie

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie

písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FN Nitra udelený podľa osobitných predpisov

prehľad publikačnej činnosti v odbore

projekt zameraný na chod kliniky, rozvoj stratégie poskytovania zdravotnej starostlivosti, špeciálne so zameraním na rozvoj strategických kompetencií, formy prepojenia na ambulantnú starostlivosť, personálnu politiku, stratégiu výuky lekárov, ich následnú subšpecializáciu, jasné definovanie vlastného cieľa projektu a spôsob jeho dosiahnutia v nadväznosti na DRG, spotrebu liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s návrhom na optimalizáciu ekonomických ukazovateľov a zabezpečenie efektívneho hospodárenia,

Z dôvodu vysokej váhy hodnotiaceho kritéria, očakávaná (požadovaná) štruktúra predkladaného projektu:

úvod,

zameranie projektu,

východiská projektu,

ciele projektu (vízia do budúcnosti),

plán realizácie projekturozvoja organizačného útvaru vrátane návrhu medicínskeho rozvoja v časovej postupnosti následných krokov (krátkodobé, dlhodobé plánovanie),

očakávaný výsledok po realizácii projektu, špeciálne v oblasti jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

záver.

Základná zložka mzdy: 3.260,- € základná zložka mzdy je ďalej upravovaná podľa rokov odbornej praxe, zvýhodnené odmeňovanie pohotovosti na pracovisku, osobitné príplatky k UPS a ďalšie plnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 08.07.2024 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – KÚCHaO - prednosta – NEOTVÁRAŤ“ a adresou odosielateľa na adresu: Fakultná nemocnica Nitra,sekretariát riaditeľa, Špitálska 6, 950 01Nitra.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu riaditeľa FN Nitra.

V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov v stanovenom termíne, bude uchádzač vyhodnotený ako neúspešný (vylúčený z výberového konania).

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Zamestnanecké výhody, benefity

- výhodné závodné stravovanie
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu, nedeľu nad rámec Zákonníka práce
- príplatky za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica v Nitre je koncovým zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 15 klinikách, 10 oddeleniach a vo viac ako 80-tich špecializovaných ambulanciách. Zabezpečuje praktickú výučbu študentov Katedry ošetrovateľstva a Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj prax žiakov Strednej zdravotnej školy v Nitre. Umožňuje povinnú prax aj študentom Farmaceutickej fakulty a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
ID: 4851727  Dátum zverejnenia: 10.6.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 3 260 EUR/mesiac