Vedúca sestra Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Fakultná nemocnica Nitra

Miesto práce
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 073,78 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúca sestra Gynekologicko-pôrodnícka kliniky - úväzok 1,00.

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:
• v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom obore pôrodná asistencia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého studňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore pôrodná asistencia,
• odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v platnom znení,
• odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z., resp. s poukazom na znenie § 81 ods. 4 tohto nariadenia (riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 1 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020),


Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením údaja o celkovej dĺžke riadiacej praxe
• motivačný list
• doklady o dosiahnutom vzdelaní, o získaných špecializáciách, odbornej spôsobilosti (viď kvalifikačné predpoklady) - fotokópie
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii - fotokópie
• projekt riadiacej práce vedúcej sestry v rozsahu 4 strán formátu A4
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FN Nitra udelený podľa osobitných predpisov


Základná zložka mzdy: 1073,78 €


Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 08.06.2020 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – Gynekologicko-pôrodnícka klinika – vedúca sestra – NEOTVÁRAŤ“ a adresou odosielateľa na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, sekretariát riaditeľa, Špitálska 6, 950 01 Nitra.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke sekretariátu riaditeľa FN Nitra.
V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokumentov v stanovenom termíne, bude uchádzač vyhodnotený ako neúspešný (vylúčený z výberového konania).

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Zamestnanecké výhody, benefity

- výhodné závodné stravovanie za 1 euro
- príspevok darcom krvi po získaní plakety
- príspevok pri narodení dieťaťa /pre členov ZOO/
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti
- príspevok pri živelných pohromách
- príspevok pri úmrtí priameho rodinného príslušníka
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru
- príspevok pri odchode do starobného dôchodku
- príplatok za zastupovanie
- príplatky za sobotu nad rámec Zákonníka práce
- odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce
- odmeny z príležitosti životného jubilea
- predĺženie dovolenky nad rozsah Zákonníka práce o 1 týždeň
- bezplatné poskytnutie nadštandardnej izby počas prvých 10 dní hospitalizácie
- poskytnutie priestorov zamestnaneckej jedálne pri životných jubileách

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.6.2020 (ostávajú ešte 2 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica v Nitre je koncových zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 14 klinikách, 10 oddeleniach, 81 špecializovaných ambulanciách. Zabezpečuje výuku študentov katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj katedry urgentnej medicíny a katedry fyzioterapie a balneológie.

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra
http://www.fnnitra.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Eva Hudecová
Tel.: +421376545611
E-mail: poslať životopis
ID: 3913311  Dátum zverejnenia: 18.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 073,78 EUR/mesiac