Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť ERSON Recycling, s. r. o., podniká v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom so špecializáciou na stavebné odpady.
Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov tieto recyklovať, a nie ukladať na skládky odpadov, vytvárame podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov.
Našou hlavnou podnikateľskou činnosťou je zber stavebného odpadu, jeho triedenie, spracovávanie a recyklácia. Ďalej zabezpečujeme aj odstraňovanie stavieb vrátane odvozu odpadu, ako aj predaj spracovaného materiálu vhodného na opätovné použitie v stavebníctve.
Našu hlavnú činnosť vykonávame na zbernom dvore zriadenom na tento účel vo Veľkých Bierovciach, ktorý je postupne dobudovávaný podľa aktuálnych požiadaviek z hľadiska legislatívy ako aj zákazníkov, klientov a obchodných partnerov.
V súčasnosti plánujeme expanziu firmy a výrazné rozšírenie našej činnosti.

Ponuky práce: ERSON RECYCLING s.r.o.

1 - 1 z 1