Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zameriava svoju činnosť predovšetkým na geológiu a práce v oblasti životného prostredia. V rámci štruktúry je formovaná do piatich organizačných jednotiek:
OZ Envigeo:
realizácia prieskumov znečistenia, návrhy sanácií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, spracovanie ekologických auditov, inžinierska geológia a hydrogeológia
OZ Envistav:
projekčná a stavebná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, revitalizácia poškodených území, výstavba golfových ihrísk a športovísk
OZ Envitaz:
ťažba a spracovanie nerudných nerastných surovín, ložiskový geologický prieskum
OZ Envigis:
geografické informačné systémy, komplexné počítačové spracovanie dát, veľkoplošná farebná tlač
OZ Envitec:
vrtné a vzorkovacie práce