Charakteristika spoločnosti

Nezisková organizácia DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o., poskytuje všeobecne prospešné služby už od roku 2013. Má kapacitu 30 klientov. Zariadenie sa nachádza v obci Varín na severe Slovenska v okrese Žilina. V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.