Hlavný štátny radca riaditeľ sekcie, dočasná štátna služba (Ref. č.: VK/2019/2126)

Dopravný úrad

Miesto práce
Prístavná 10, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje tvorbu a realizáciu štátnej politiky na úrovni orgánu štátnej správy ako bezpečnostný orgán v oblasti interoperability železničného systému a v oblasti štátneho odborného dozoru na železničných dráhach.
Vykonáva kompetencie bezpečnostného orgánu pre železničné dráhy a vozidlá železničných dráh a koná v správnom konaní prvého stupňa.
Koordinuje celoštátny systém v oblasti výkonu štátneho dozoru na dráhach, v oblasti interoperability železničného systému s európskym systémom regulácie v danej oblasti s dôsledkami rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na národný a európsky dopravný systém.
Zúčastňuje sa na zasadaniach národných bezpečnostných orgánov členských štátov a spolupracuje s nimi v oblasti bezpečnosti a interoperability železničných dráh a železničných vozidiel.
Zodpovedá za koncepčnú činnosť pri tvorbe opatrení na úrovni DÚ v uvedenej oblasti činností sekcie.
Spolupracuje pri tvorbe výročnej správy o činnosti bezpečnostného orgánu za predchádzajúci rok podľa § 91 zákona o dráhach.
Zabezpečuje spoluprácu s EUAR.
Zabezpečuje vypracovanie správy o činnosti sekcie ako podklad pre správu o činnosti a hospodárení úradu.
Zabezpečuje klasifikáciu národných technických predpisov za oblasť uvádzania vozidiel železničných dráh a subsystémov interoperability do prevádzky.
Zabezpečuje a vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach.
Zabezpečuje úlohy úradu ako orgánu dohľadu nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa osobitného predpisu vo veciach komponentov interoperability.
Plní úlohy vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie podľa platného organizačného poriadku.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1071,00 € 8. platová trieda podľa NR SR č. 389/2018 Z. z.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružný pracovný čas,
možnosť osobnostného a kariérneho rozvoja,
príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
5 dní dovolenky naviac, nad základnú výmeru,
stravné v hodnote 4,50, poskytované formou stravovacej karty aj počas čerpania dovolenky a prekážok v práci (lekár, ..),
pracovné voľno s náhradou mzdy pri návšteve zamestnanca v zdravotníckom zariadení najviac na sedem dní,
pracovné voľno s náhradou mzdy pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia najviac na sedem dní,
príplatok k náhrade príjmu za prvých 10 dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v kalendárnom roku,
možnosť priznania osobného príplatku až do výšky 100 % z platovej tarify,
účasť a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Informácie o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní je zverejnená na portáli www.slovensko.sk.

Identifikátor výberového konania VK/2019/2126
Služobný úrad Dopravný úrad
Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika .
Bratislava
82305
Druh výberoveho konania vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre
ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2
zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest 1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar sekcia interoperability
Nadriadený organizačný útvar divízia dráh a dopravy na dráhach
Odbor štátnej služby 2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a
telekomunikačných služieb
Obsadzované štátnozamestnanecké
miesto vo funkcii
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec riaditeľ sekcie
Druh štátnej služby dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca,
ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na
dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku
alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni
ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni,
alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie vykonávania
vnútorného auditu alebo vedenie vykonávania vládneho auditu alebo
metodické usmerňovanie kontrolnej činnosti, vnútorného auditu
alebo vládneho auditu s celospoločenským dosahom na úrovni
ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni,
alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími
vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle
systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia
s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva,
ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu,
ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného
orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť Zabezpečuje tvorbu a realizáciu štátnej politiky na úrovni orgánu
štátnej správy ako bezpečnostný orgán v oblasti interoperability
železničného systému a v oblasti štátneho odborného dozoru na
železničných dráhach. Vykonáva kompetencie bezpečnostného
orgánu pre železničné dráhy a vozidlá železničných dráh a
koná v správnom konaní prvého stupňa. Koordinuje celoštátny
systém v oblasti výkonu štátneho dozoru na dráhach, v oblasti
interoperability železničného systému s európskym systémom
regulácie v danej oblasti s dôsledkami rozhodnutia s celoštátnym a
medzinárodným dosahom na národný a európsky dopravný systém.
Zúčastňuje sa na zasadaniach národných bezpečnostných orgánov
členských štátov a spolupracuje s nimi v oblasti bezpečnosti a
interoperability železničných dráh a železničných vozidiel. Zodpovedá
za koncepčnú činnosť pri tvorbe opatrení na úrovni DÚ v uvedenej
oblasti činností sekcie. Spolupracuje pri tvorbe výročnej správy o
činnosti bezpečnostného orgánu za predchádzajúci rok podľa § 91
zákona o dráhach. Zabezpečuje spoluprácu s EUAR. Zabezpečuje
vypracovanie správy o činnosti sekcie ako podklad pre správu o
činnosti a hospodárení úradu. Zabezpečuje klasifikáciu národných
technických predpisov za oblasť uvádzania vozidiel železničných
dráh a subsystémov interoperability do prevádzky. Zabezpečuje a
vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona o dráhach a zákona
o doprave na dráhach. Zabezpečuje úlohy úradu ako orgánu
dohľadu nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa
osobitného predpisu vo veciach komponentov interoperability. Plní
úlohy vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie podľa platného
organizačného poriadku.
Pravidelné miesto výkonu štátnej
služby
Prístavná 10
Bratislava
82109
Profil uchádzača
Predpoklady vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom
registra trestov
Áno
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu
službu vykonávať len štátny občan
Slovenskej republiky
Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na
oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami
nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky Práca s PC. Analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace
schopnosti, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod
tlakom, rozhodovacia schopnosť.
Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako
je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná
vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj
rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. čestné vyhlásenie o znalosti cudzieho jazyka na požadovanej úrovni (v listinnej podobe vlastnoručne
podpísané)
h. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne
podpísané)
Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania,
na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú
už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením,
inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému
úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania 26.03.2019
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
09.04.2019
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej
podobe
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania
spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika
82305 Bratislava - mestská časť Ružinov
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania máj 2019
Predpokladané miesto konania výberového konania Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika
82305 Bratislava - mestská časť Ružinov
Spôsob vykonania výberového konania písomná časť a ústna časť
Iné Vítaná je prax v železničnej doprave,
znalosť základnej dráhovej legislatívy,
t.j. zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a
zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na
dráhach a riadiaca prax.
Kontaktná osoba
Meno Mgr. Ivona Matúšová
Telefónne číslo +421248777520

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, svedomitosť a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
ID: 3629306   Dátum zverejnenia: 26.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1071,00 € 8. platová trieda podľa NR SR č. 389/2018 Z. z.