Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/5066)

Dopravný úrad

Miesto práce
Prístavná 10, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
754,50 € NR SR č. 358/2017 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť :
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.
Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.

Informácie o výberovom konaní

Identifikátor výberového konania
VK/2018/5066

Služobný úrad
Dopravný úrad

Sídlo služobného úradu
Letisko M. R. Štefánika .
Bratislava - mestská časť Ružinov
82305

Druh výberového konania
vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest
1


Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar
odbor bezpečnosti

Nadriadený organizačný útvar
sekcia bezpečnosti, divízia dráh a dopravy na dráhach

Odbor štátnej služby
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
hlavný radca

Druh štátnej služby
stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou. Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
Vykonáva koordinačnú a kontrolnú činnosť na úrovni DÚ v oblasti bezpečnosti na železničných, špeciálnych a lanových dráhach a v oblasti výkonu štátneho dozoru na uvedených dráhach, ako aj koncepčnú činnosť pri príprave rozhodnutí a opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s celoštátnym dosahom. Vykonáva metodickú, hodnotiacu a kontrolnú činnosť v oblasti: 1. bezpečnosti na železničných, špeciálnych a lanových dráhach, 2. štátneho dozoru na železničných, špeciálnych, lanových dráhach a štátneho dozoru v doprave na uvedených dráhach, 3. vydávania, zmien, aktualizácie a odnímania bezpečnostných osvedčení železničným podnikom a kontrole plnenia podmienok vydaného bezpečnostného osvedčenia, 4. vydávania, zmien, aktualizácie a odnímania bezpečnostných povolení manažérovi infraštruktúry a kontroly plnenia podmienok vydaného bezpečnostného povolenia, 5. konania pre porušenie zákona o dráhach v rámci výkonu činností odboru. Spracováva správu o činnosti odboru ako podklad pre spracovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení úradu. Spracováva výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 91 zákona o dráhach a zverejňuje ju. Vykonáva dozor nad odbornou, zdravotnou a psychickou spôsobilosťou zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania železničných, špeciálnych a lanových dráh a dopravy na uvedených dráhach. Rozhoduje o nespôsobilosti dráhových vozidiel železničných, špeciálnych a lanových dráh na prevádzku. Zabezpečuje poverovanie právnickej osoby na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov lanových dráh a zamestnancov dráhových podnikov na lanových dráhach podľa zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach. V rámci kompetencie odboru ukladá pokuty za zistené priestupky a iné správne delikty podľa zákona o dráhach a podľa zákona o doprave na dráhach. Vedie agendu poplatkov a úhrad za úkony vykonávané v rámci odboru. Uskutočňuje konanie vo veci vydávania povolenia na prevádzkovanie špeciálnych a lanových dráh a udeľovanie licencie na poskytovanie dopravných služieb na uvedených dráhach. Kontroluje dodržiavanie podmienok vydaného povolenia na prevádzkovanie špeciálnych dráh a lanových dráh a podmienok udelenej licencie na poskytovanie dopravných služieb na uvedených dráhach. Stanovuje kritériá výberu skúšajúcich a obsahu skúšok, ak tieto neurčí Európska komisia; vedomosti skúšaných o železničnej infraštruktúre, vlakových trasách a prevádzkových pravidlách môžu hodnotiť len skúšajúci určení DÚ ako bezpečnostným orgánom. Vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností s bezpečnostnými orgánmi iných členských štátov na úrovni Európskej únie na účely harmonizácie svojich rozhodovacích kritérií. Zabezpečuje činnosti v oblasti certifikácie personálu dráh podľa priamo vykonateľných právne záväzných predpisov Európskej únie, zákona o doprave na dráhach a/alebo zákona o dráhach. Vedie register uznaných skúšajúcich v zmysle odporúčania Komisie Európskej únie č. 2011/766/EÚ. Vedie register preukazov rušňovodičov v rozsahu podľa rozhodnutia Komisie 2010/17/ES a usmernenia EUAR. Spolupracuje s bezpečnostnými orgánmi iných členských štátov, s EUAR a zamestnávateľmi rušňovodičov a poskytuje im na základe odôvodnenej žiadosti informácie vo veciach certifikácie rušňovodičov. Vydáva, odníma, aktualizuje, vyhotovuje duplikáty za stratené, ukradnuté alebo zničené preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy a preukazy na vedenie hnacích vozidiel špeciálnych a lanových dráh podľa zákona o dráhach. Vykonáva dohľad nad priebehom uskutočňovania skúšok rušňovodičov v skúšobných centrách. Vykonáva metodickú, hodnotiacu a kontrolnú činnosť v oblasti certifikácie rušňovodičov na železničných tratiach a vydávania preukazov na vedenie dráhových vozidiel na železničných a špeciálnych dráhach a preukazov na riadenie chodu lanových dráh. Zabezpečuje plnenie úloh bezpečnostného orgánu v oblasti certifikácie rušňovodičov na železničných tratiach. Vykonáva štátny dozor podľa zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach v rámci pôsobnosti odboru. Spolupracuje s EUAR a s inými bezpečnostnými orgánmi v oblasti úloh divízie ako národného bezpečnostného orgánu. Vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností s bezpečnostnými orgánmi iných členských štátov na úrovni Európskej únie na účely harmonizácie svojich rozhodovacích kritérií. Zabezpečuje informovanie EUAR o vydaných bezpečnostných osvedčeniach, bezpečnostných povoleniach, o ich zmenách a zrušení prostredníctvom informačného systému ERADIS na webovom sídle EUAR.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Prístavná 10
Bratislava - mestská časť Ružinov
82109


Profil uchádzača
Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
Nie


Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť
Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka
Anglický (A2 – Úroveň základná)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky
Práca s PC. Samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, komunikačné zručnosti.


Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. kopia diplomu, alebo vysvedčenia o vykonávaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia doklad o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní jedného cudzieho jazyka na požadovanej úrovni,
g. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
h. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
o bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
o po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.


Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania
03.08.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
17.08.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe
Dopravný úrad,Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania
august-september 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania
písomná časť a ústna časť


Kontaktná osoba
Meno
Mgr. Ivona Matúšová

Telefónne číslo
+421248777520

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
ID: 3463111   Dátum zverejnenia: 3.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   754,50 € NR SR č. 358/2017 Z. z.