Hlavný štátny radca - koordinátor štátneho odborného dozoru (Ref. č.: VK/2018/4524)

Dopravný úrad

Miesto práce
Dopravný úrad - letisko, Ivanská cesta, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Platová tarifa vo výške 973,50 pre platovú triedu 8 podľa prílohy k nariadeniu vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorým je Dopravný úrad.
- Podieľanie sa na odbornej príprave a právnom posúdení základných koncepčných a strategických materiálov Dopravného úradu.
- Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.
- Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.
Rozhodovanie o správnych deliktoch a priestupkov v oblasti pôsobnosti sekcie leteckých navigačných služieb a letísk.
- Poskytovanie právnej poradenskej činnosti jednotlivým odborom a referátom sekcie vo veciach súvisiacich s im pridelenými úlohami, ktoré vyplývajú z ich pôsobnosti.
- Koordinovanie výkonu štátneho odborného dozoru sekcie a dbanie na jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Spolupráca pri výkone štátneho odborného dozoru v pôsobnosti sekcie.
- Spolupráca s národným dozorným orgánom pri dozore nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb.
- Zodpovednosť za súlad dokumentov, ktoré boli zamestnancovi predložené nadriadeným zamestnancom na kontrolu, so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Spolupráca na príprave rozhodnutí organizačných útvarov sekcie v správnych konaniach /i mimo nich/, vrátene rozhodnutí v autoremedúre.
- V prípade odôvodnenej potreby spolupráca s OLP alebo referátom štandardizácie a leteckých predpisov pri príprave dokumentov týkajúcich sa pôsobnosti sekcie.
- Vedenie konaní o priestupkoch, príprava rozhodnutí a iných písomností v konaniach a vedenie evidencie priestupkov v oblasti pôsobnosti sekcie; pravidelné dopĺňanie a aktualizácia elektronickej databázy „evidencia priestupkov“.
- Vedenie konaní o iných správnych deliktoch, príprava rozhodnutí a iných písomností v konaniach a vedenie evidencie správnych deliktov v oblasti pôsobnosti sekcie.
- Spolupráca na tvorbe a aktualizácii interných predpisov v pôsobnosti sekcie.
- Posudzovanie z právnej a obsahovej stránky interných predpisov sekcie a ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi DÚ, pred ich predložením do pripomienkového konania.
- Podieľanie sa na odbornom pripomienkovom konaní k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk pod číslom: VK/2018/4524.
Prihlasovanie do výberového konania je možné iba na základe podmienok určených vo vyhlásenom VK/2018/4524.
Výberové konanie je do dočasnej štátnej služby, na zastupovanie štátneho zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Pravidelné miesto výkonu práce je: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

prax v oblasti práva,
svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
ID: 3446001   Dátum zverejnenia: 11.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Platová tarifa vo výške 973,50 pre platovú triedu 8 podľa prílohy k nariadeniu vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov