Hlavný štátny radca oddelenia právneho (Ref. č.: VK/2018/2370)

Dopravný úrad

Miesto práce
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
platová tarifa v 8. platovej triede podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 358/2017 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
Tvorba pozičných dokumentov Dopravného úradu. Právne zastupovanie Dopravného úradu v konaní pred súdmi. Tvorba medzinárodných zmlúv za Dopravný úrad. Vypracovanie rozhodnutí druhého stupňa s celoštátnym dosahom na úrovni Dopravného úradu.

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania v nasledujúcom znení:

Identifikátor výberového konania
VK/2018/2370

Služobný úrad
Dopravný úrad

Sídlo služobného úradu
Letisko M. R. Štefánika .
Bratislava - mestská časť Ružinov
82305

Druh výberoveho konania
vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest
1


Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar
oddelenie právne

Nadriadený organizačný útvar
odbor legislatívny a právny

Odbor štátnej služby
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
hlavný štátny radca

Druh štátnej služby
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
Tvorba pozičných dokumentov Dopravného úradu. Právne zastupovanie Dopravného úradu v konaní pred súdmi. Tvorba medzinárodných zmlúv za Dopravný úrad. Vypracovanie rozhodnutí druhého stupňa s celoštátnym dosahom na úrovni Dopravného úradu.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika .
Bratislava - mestská časť Ružinov
82305


Profil uchádzača
Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
Nie


Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Študijný odbor
právo alebo bezpečnostné služby


Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť
Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka
Anglický (A2 – Úroveň základná)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky
užívateľská znalosť práce s PC, ovládanie práce s programom word, excel, práca s internetom, občiansky preukaz s čipom, práca v rámci schránky úradu pri elektronickom výkone verejnej moci, analytické, koncepčné a strategické myslenie, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti


Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka na požadovanej úrovni

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
o bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
o po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.


Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania
10.04.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
30.04.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania
21. alebo 22. týždeň

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spôsob vykonania výberového konania
písomná časť a ústna časť


Kontaktná osoba
Meno
Mgr. Gabriela Petrlová

Telefónne číslo
+421248777520

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo alebo bezpečnostné služby

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

analytické, koncepčné a strategické myslenie, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, užívateľská znalosť práce s PC, ovládanie práce s programom word, excel, práca s internetom, občiansky preukaz s čipom, práca v rámci schránky úradu pri elektronickom výkone verejnej moci

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
ID: 3359901   Dátum zverejnenia: 12.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   platová tarifa v 8. platovej triede podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 358/2017 Z. z.