Odborný radca (Ref. č.: VK/2018/2351)

Dopravný úrad

Miesto práce
Prístavná 10, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
vykonáva štátny odborný dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov,
- vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
- vykonáva štátny odborný dozor nad odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr,
- vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení podľa § 3 písm. c) zákona
SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov,
- vykonáva dozor nad odstránením plavidiel trvalo vyradených z prevádzky,
- vykonáva štátny odborný dozor nad dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby,
- rozhoduje o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch v rámci miestnej
príslušnosti odboru,
- rozhoduje o zriadení a zrušení požičovní plavidiel,
- vydáva povolenie na usporiadanie verejných podujatí,
- predkladá riaditeľovi divízie prostredníctvom vedúceho odboru podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo
verejných prístavoch, podľa potreby predkladá návrh len na obmedzenej prevádzky, z dôvodu všeobecného záujmu
navrhuje riaditeľovi divízie prostredníctvom vedúceho odboru a podľa závažnosti aj predsedovi Dopravného úradu vydať aj
iné zákazy v prístavoch ako sú uvedené v zákone v rámci miestnej príslušnosti odboru,
- navrhuje riaditeľovi divízie prostredníctvom vedúceho odboru okamžité zastavenie plavby,
- zadržiava a postupuje na ďalšie konanie lodné osvedčenia alebo osobitné povolenia na prevádzku plavidiel,
- zadržiava preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidiel
a postupuje ich na ďalšie konanie prostredníctvom vedúco odboru riaditeľovi sekcie výkonu štátneho odborného dozoru,
- vykonáva odborné vyšetrovanie plavebných nehôd v rámci miestnej príslušnosti odboru,
- kontroluje dodržiavanie vydaných plavebných opatrení, nariadených zastavení plavby a určených podmienok prevádzky
plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch,
- objasňuje priestupky a iné správne delikty na úseku vnútrozemskej plavby, ukladá blokové pokuty, predkladá objasnené
priestupky a iné správne delikty prostredníctvom vedúceho odboru na ďalšie konanie riaditeľovi sekcie výkonu štátneho
odborného dozoru,
- vykonáva opatrenia na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu v prípade ohrozenia bezpečnosti prevádzky plavidiel v
rámci miestnej príslušnosti odboru, bezodkladne upovedomuje dotknuté osoby a orgány, napr. Hasičský a záchranný zbor,
Policajný zbor, Inšpekciu životného prostredia, Úrad verejného zdravia, Inšpekciu práce, príslušný orgán územne
samosprávy, prevádzkovateľa vodnej cesty, prevádzkovateľa verejného prístavu, prevádzkovateľa plavidla...,
- podáva návrhy týkajúce sa rozvoja vodných ciest v rámci miestnej pôsobnosti odboru, sústavne sleduje plavebné
podmienky, vykonáva prieskum a sústreďuje potrebné údaje o vodných tokoch a vodných cestách v rámci miestnej
príslušnosti odboru,
- navrhuje vydanie pokynov k vytýčeniu plavebnej dráhy a vyznačeniu plavebných prekážok v miestnej príslušnosti odboru,
- vedenie evidencie kontrolných a štatistických údajov činností vykonávaných na odbore ŠOD,
- podáva návrhy týkajúce sa rozvoja vodných ciest v rámci miestnej pôsobnosti odboru, sústavne sleduje plavebné
podmienky, vykonáva prieskum a sústreďuje potrebné údaje o vodných tokoch a vodných cestách v rámci miestnej
príslušnosti odboru,
- je povinný o plavebnej nehode, alebo inej viac, či menej závažnej udalosti na vnútrozemskej vodnej ceste bezodkladne
informovať v súlade s internými právnymi predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi nadriadených.

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk v časti "Výberové konania" v nasledujúcom znení:

Výberové konanie
Identifikátor výberového konania
VK/2018/2351

Služobný úrad
Dopravný úrad

Sídlo služobného úradu
Letisko M. R. Štefánika .
Bratislava - mestská časť Ružinov
82305

Druh výberového konania
vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest
1


Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar
oddelenie plavebnej bezpečnosti-odbor štátneho odborného dozoru Bratislava

Nadriadený organizačný útvar
sekcia výkonu štátneho odborného dozoru, divízia vnútrozemskej plavby

Odbor štátnej služby
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
odborný radca

Druh štátnej služby
stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť
Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
15. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: - vykonáva štátny odborný dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, - vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkou plavidiel a požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, - vykonáva štátny odborný dozor nad odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr, - vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobilosťou plavidiel s výnimkou ťažobných zariadení podľa § 3 písm. c) zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, - vykonáva dozor nad odstránením plavidiel trvalo vyradených z prevádzky, - vykonáva štátny odborný dozor nad dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby, - rozhoduje o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch v rámci miestnej príslušnosti odboru, - rozhoduje o zriadení a zrušení požičovní plavidiel, - vydáva povolenie na usporiadanie verejných podujatí, - predkladá riaditeľovi divízie prostredníctvom vedúceho odboru podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch, podľa potreby predkladá návrh len na obmedzenej prevádzky, z dôvodu všeobecného záujmu navrhuje riaditeľovi divízie prostredníctvom vedúceho odboru a podľa závažnosti aj predsedovi Dopravného úradu vydať aj iné zákazy v prístavoch ako sú uvedené v zákone v rámci miestnej príslušnosti odboru, - navrhuje riaditeľovi divízie prostredníctvom vedúceho odboru okamžité zastavenie plavby, - zadržiava a postupuje na ďalšie konanie lodné osvedčenia alebo osobitné povolenia na prevádzku plavidiel, - zadržiava preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidiel a postupuje ich na ďalšie konanie prostredníctvom vedúco odboru riaditeľovi sekcie výkonu štátneho odborného dozoru, - vykonáva odborné vyšetrovanie plavebných nehôd v rámci miestnej príslušnosti odboru, - kontroluje dodržiavanie vydaných plavebných opatrení, nariadených zastavení plavby a určených podmienok prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch, - objasňuje priestupky a iné správne delikty na úseku vnútrozemskej plavby, ukladá blokové pokuty, predkladá objasnené priestupky a iné správne delikty prostredníctvom vedúceho odboru na ďalšie konanie riaditeľovi sekcie výkonu štátneho odborného dozoru, - vykonáva opatrenia na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu v prípade ohrozenia bezpečnosti prevádzky plavidiel v rámci miestnej príslušnosti odboru, bezodkladne upovedomuje dotknuté osoby a orgány, napr. Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, Inšpekciu životného prostredia, Úrad verejného zdravia, Inšpekciu práce, príslušný orgán územne samosprávy, prevádzkovateľa vodnej cesty, prevádzkovateľa verejného prístavu, prevádzkovateľa plavidla..., - podáva návrhy týkajúce sa rozvoja vodných ciest v rámci miestnej pôsobnosti odboru, sústavne sleduje plavebné podmienky, vykonáva prieskum a sústreďuje potrebné údaje o vodných tokoch a vodných cestách v rámci miestnej príslušnosti odboru, - navrhuje vydanie pokynov k vytýčeniu plavebnej dráhy a vyznačeniu plavebných prekážok v miestnej príslušnosti odboru, - vedenie evidencie kontrolných a štatistických údajov činností vykonávaných na odbore ŠOD, - podáva návrhy týkajúce sa rozvoja vodných ciest v rámci miestnej pôsobnosti odboru, sústavne sleduje plavebné podmienky, vykonáva prieskum a sústreďuje potrebné údaje o vodných tokoch a vodných cestách v rámci miestnej príslušnosti odboru, - je povinný o plavebnej nehode, alebo inej viac, či menej závažnej udalosti na vnútrozemskej vodnej ceste bezodkladne informovať v súlade s internými právnymi predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi nadriadených zamestnancov.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Prístavná 10
Bratislava - mestská časť Ružinov
82109


Profil uchádzača
Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
Nie


Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť
Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky
Práca s PC, vodičský preukaz skupiny B, odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla, obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty. Svedomitosť a spoľahlivosť, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti.


Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. kopia diplomu, alebo vysvedčenia o vykonávaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia doklad o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní jedného cudzieho jazyka na požadovanej úrovni,
g. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
h. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
o bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
o po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.


Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania
10.04.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
23.04.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania
máj 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania
písomná časť a ústna časť


Kontaktná osoba
Meno
Mgr. Ivona Matúšová

Telefónne číslo
+421248777520

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Svedomitosť a spoľahlivosť, rozhodovacia schopnosť,
komunikačné zručnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
ID: 3357228   Dátum zverejnenia: 10.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z.