Hlavný radca (Ref. č.: VK/2017/1862)

Dopravný úrad

Miesto práce
Prístavná 10, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
podľa NR SR č. 108/2017 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou. Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom. Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve, ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy, v orgáne alebo úrade, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.
vykonáva kompetencie regulačného orgánu pre železničné dráhy a dopravu na železničných dráhach, - vykonáva kontrolu, vypracováva rozhodnutia v rámci nespravodlivého a diskriminačného rozhodovania a činnosti manažéra infraštruktúry v oblasti podmienok používania železničnej siete, prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry, prístupu k železničnej infraštruktúre a uplatňovania úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre; v uvedených veciach koná na základe podnetu, sťažnosti alebo z vlastného podnetu, - vykonáva kontrolu v rámci nespravodlivého a diskriminačného rozhodovania a činnosti prevádzkovateľa servisného zariadenia v oblasti prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity, prístupu k servisným zariadeniam a k železničným službám s tým spojeným a uplatňovania úhrad za prístup k servisným zariadeniam a železničným službám s tým spojeným; v uvedených veciach koná na základe podnetu, sťažnosti alebo z vlastného podnetu, - spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v otázkach týkajúcich sa servisných zariadení, - v prípade medzinárodnej osobnej dopravy analyzuje vplyv prístupu železničného podniku na hospodársku rovnováhu služieb vo verejnom záujme, - pripravuje a vypracováva rozhodnutia, či základným účelom prístupu k infraštruktúre je preprava cestujúcich na medzinárodnej trase, - vypracováva, pripravuje rozhodnutia o obmedzení prístupu železničného podniku k službám pri medzinárodnej osobnej železničnej doprave, - pre potreby EK pripravuje podklady k dotazníkom týkajúcim sa kompetencií regulačného orgánu, vypracováva stanoviská k návrhom na úpravu európskej legislatívy, - vykonáva štátny odborný dozor v rozsahu kompetencií odboru a navrhuje pokuty, - vedie agendu poplatkov a úhrad za úkony vykonávané v rámci odboru, - vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce zo zákona o dráhach, zákona o doprave na dráhach a činnosti vyplývajúce z ďalších zákonov a právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce - spolupracuje pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o výberovom konaní

Služobný úrad
Dopravný úrad

Sídlo služobného úradu
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava - mestská časť Ružinov
82305

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor regulácie a dohľadu
Nadriadený organizačný útvar:
sekcia regulácie, divízia dráh a dopravy na dráhach

Odbor štátnej služby
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Profil uchádzača
Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť
Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka
Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky
Práca s PC, vodičský preukaz skupiny B, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptácia a flexibilita, analytické, koncepčné a strategické myslenie, rozhodovacia schopnosť

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
o bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
o s autentifikáciou (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania 09.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
23.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania 45. týždeň

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania
písomná časť a ústna časť

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptácia a flexibilita, analytické, koncepčné a strategické myslenie, rozhodovacia schopnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava
ID: 3209852   Dátum zverejnenia: 9.10.2017   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa NR SR č. 108/2017 Z. z.