Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou - na základe
rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, uložení výchovného opatrenia, nariadení ústavnej starostlivosti