Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny v Jelke podľa zákona NR SR č. 305/2005. Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ponuky práce: Dobrý Pastier n.o.

1 - 1 z 1