Diecézna charita Žilina (ďalej "DCH Žilina") je samostatnou právnickou osobu s vlastnou právnou subjektivitou, zriadenou žilinským diecéznym biskupom podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a náboženských spoločnostiach a Kódexu kanonického práva. Sídlo DCH Žilina je v Žiline a svoju činnosť vykonáva na území Žilinskej diecézy.
DCH Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite.

Poslaním DCH Žilina je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby a humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, náboženstvo a politické zmýšľanie.


Ponuky spoločnosti e-mailom