Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III Psychológ (Ref. č.: VKPDeD/4/2018/psyDEI)

Detský domov

Miesto práce
Holíč
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
-vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
-aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí – ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo),
- využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,
-sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny – obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa,
-realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí,
-poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
-poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov,
-sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie,
-spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,
-vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.),
-účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
-participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
-spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR,
-spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa,
-plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.1.2019 (ostáva ešte 15 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

študijný odbor psychológia (jednoodborové štúdium),

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

detský domov rodinného typu ktorého účelom je vykonávanie:
 opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia,
výchovných opatrení uložených dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ako povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom, alebo nutnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe,
výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia alebo neodkladných opatrení,
 opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
- krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí,
- porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,

Adresa spoločnosti

Detský domov
Rodinné domky 1
90851 Holíč
http://ddholic.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Grúberová
Tel.: +421917773126
E-mail: poslať životopis
ID: 3545628   Dátum zverejnenia: 14.1.2019