Place of work
Fazuľová, Bratislava, Slovakia (Job with occasional home office)
Contract type
full-time, part-time, agreement-based (Temporary jobs), internship, work experience
Ponúkaná mzda (brutto)
From 1 207 EUR/monthdepending on your previous experience and language skills + from 517 EUR gross variable pay

Salary split: 70/30

Inside Product Specialist with intermediate German for 2022/2023 Graduates (attractive variable bonus from 517 eur)

Orientačná celková mzda (brutto)
From 1 207 EUR/month

If you are interested in this job opportunity or have any additional questions, feel free to apply and we will contact you.

***SLOVENSKÚ VERZIU NÁJDETE NIŽŠIE***

Inside Product Specialist


Join us as an Inside Product Specialist in our Europe, Middle East, Africa (EMEA) Upgrades Sales Team in Bratislava, Slovakia to do the best work of your career and make a profound social impact.

What you’ll achieve

As an Inside Product Specialist, you will be responsible for providing advice to the inside and outside sales teams during the sales process, and will be accountable for delivering technical solutions, and support sales of products, and /or services that address customer needs (via telephone, or e-mail).

You will:

 • Be point of contact for our sales colleagues (provide expert guidance, evaluate and recommend alternative technology solutions)

 • Learn about Dell Technologies product portfolio and explain how our solutions can help our customers’ business grow

 • Develop strong relationships with our partners and distributors

 • Co-operate with multicultural teams

 • Take the first step towards your dream career

Every Dell Technologies team member brings something unique to the table. Here’s what we are looking for with this role:

Essential Requirements

 • Fluent in English and upper-intermediate German

 • Graduated in 2022/2023

 • Proactive approach, willingness to learn something new

 • Good analytical and organizational skills

 • Clear communication skills (both verbal and written)

Desirable Requirements

 • Additional language is a plus (French/Italian/Dutch/Spanish)

Salary starting from: 1207 EUR gross fix pay + 517 EUR gross variable pay

Salary split: 70/30

Here’s our story; now tell us yours

Dell Technologies helps organizations and individuals build a brighter digital tomorrow. Our company is made up of more than 150,000 people, located in over 180 locations around the world. We’re proud to be a diverse and inclusive team and have an endless passion for our mission to drive human progress.

What’s most important to us is that you are respected, feel like you can be yourself and have the opportunity to do the best work of your life -- while still having a life. We offer excellent benefits, bonus programs, flexible work arrangements, a variety of career development opportunities, employee resource groups, and much more.

We started with computers, but we didn’t stop there. We are helping customers move into the future with multi-cloud, AI and machine learning through the most innovative technology and services portfolio for the data era. Join us and become a part of what’s next in technology, starting today.

You can also learn more about us by reading our latest Diversity and Inclusion Report and our plan to make the world a better place by 2030 here.

Benefits: 

 • Private medical care, 

 • Sick days, 

 • Access into our Learning studio – more than 1,000 online trainings, 

 • Extra vacation,  

 • Private employee gym.

Application closing date: 01 September 2023

Start date possible from 15th February 2023 (with possibility working part-time immediately and change to full-time after your graduation)

Dell is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. All employment decisions at Dell are based on business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to race, color, religion or belief, national, social or ethnic origin, sex (including pregnancy), age, physical, mental or sensory disability, HIV Status, sexual orientation, gender identity and/or expression, marital, civil union or domestic partnership status, past or present military service, family medical history or genetic information, family or parental status, or any other status protected by the laws or regulations in the locations where we operate. Dell will not tolerate discrimination or harassment based on any of these characteristics. Dell encourages applicants of all ages. Read the full Equal Employment Opportunity Policy here.

#Profesia


************************************************************************
Pridaj sa k nám ako Inside Product Specialist do nášho EMEA Upgrades Sales tímu v Bratislave a rob najlepšiu prácu svojej kariéry so skutočným spoločenským dopadom.

Čo ťa čaká?

Ako Inside Specialist, budeš poskytovať poradenstvo našim interným a externým tímom predaja počasu procesu predaja, a budeš zodpovedný za dodanie technických riešení, podporu predaja produktov a/alebo služieb, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkov (cez telefón alebo e-mail).

Budeš:

 • Kontaktnou osobou pre našich obchodných kolegov (poskytovanie odborného poradenstva, vyhodnocovanie a odporúčanie alternatívnzch technologických riešení)

 • Rozumieť produktom Dell Technologies

 • Rozvíjať silné vzťahy s našimi partnermi a distribútormi

 • Spolupracovať s multikultúrnymi tímami

 • Rozvíjať svoju kariéru

Vykroč za prácou svojich snov

S každým členom tímu Dell Technologies prichádza niečo jedinečné. Pre túto rolu hľadáme:

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Plynulá angličtina a mierne pokročilá nemčina

 • Absolvent/ka 2022/2023

 • Proaktívnosť a prirodzený drive

 • Dobré analytické a organizačné schopnosti

 • Jasné komunikačné zručnosti (verbálne aj písomné)

Výhodou

 • Predošlá skúsenosť na pozícii technického alebo zákazníckeho charakteru, prip. ďalší jazyk je výhodou (francúzština/taliančina/holandčina/španielčina)

 • V ideálnom sa rád/a učíš, keďže ťa do všetkého potrebného zaučíme

Pozícia začína od:1207 EUR brutto fixná zložka+ 517 EUR brutto variabilná zložka

Výsledná ponuka závisí od tvojich skúseností a jazykových schopností

Pomer fix vs. variable: 70/30

Toto je náš príbeh; teraz nám povedz ty ten tvoj

Dell Technologies pomáha organizáciám a jednotlivcom vybudovať svetlejší digitálny zajtrajšok.
Naša spoločnosť sa skladá z viac ako 150 000 ľudí na viac ako 180 lokáciách po celom svete. Sme hrdí na to, že sme rôznorodým a inkluzívnym tímom s nekončiacim zápalom pre našu
misiu – poháňať ľudský pokrok.

Najdôležitejšie pre nás je, aby ste sa cítili rešpektovaní, slobodní byť sami sebou a mali možnosť robiť najlepšiu prácu svojho života a mať pritom svoj vlastný. Ponúkame vynikajúce benefity, bonusové programy, flexibilné usporiadanie práce, rozmanité možnosti pracovne rásť, záujmové skupiny a oveľa viac.

Začali sme počítačmi, ale nezostali sme len pri nich. Pomáhame zákazníkom posúvať sa do budúcnosti s multi-cloudom, Al a strojovým učením prostredníctvom najinovatívnejších technológii a portfólia služieb pre dátovú éru. Dell Technologies na Slovensku je globálne biznis centrum s viac ako 2500 kolegami, ktoré je finančným hubom celosvetového Dell Technologies a poskytuje širokú paletu služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a globálnych obchodných služieb v celosvetovom meradle. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou technologického zajtrajška už dnes.
Môžete sa o nás dozvedieť viac v našej poslednej Správe o diverzite a inklúzii a v našom pláne ako urobiť svet lepším miestom do roku 2030.

Benefity: 

 • Súkromná zdravotná starostlivosť,

 • Sick days, 

 • Prístup do nášho vzdelávacieho štúdia s viac ako 1 000 online školeniami, , 

 • Dovolenka navyše,

 • Súkromná zamestnanecká posilňovňa, kaviareň, kantína a gaming room priamo v budove.

Prihlášky posielaj do: 01 September 2023

Dátum nástupu možný od 15. februára 2023 (s možnosťou pracovať na čiastočný úväzok a prejsť na plný úväzok po ukončení štúdia)

Dell Technologies je verný princípu rovnosti pracovných príležitostí pre všetkých zamestnancov a poskytovaniu pracovného prostredia bez diskriminácie a obťažovania. Všetky rozhodnutia o zamestnanosti v Dell Technologies robíme na základe biznisových potrieb, pracovných požiadaviek a osobnej kvalifikácie, bez ohľadu na rasu, farbu, náboženstvo alebo vieru, štátny, sociálny alebo etnický pôvod, pohlavie (vrátane tehotenstva), vek, fyzické, mentálne alebo zmyslové znevýhodnenie, HIV status, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a/alebo jej vyjadrenie, rodinný, zväzkový alebo partnerský stav, minulú alebo terajšiu službu v ozbrojených silách, rodinnú zdravotnú anamnézu alebo genetickú informáciu, rodinný alebo rodičovský stav alebo akýkoľvek iný stav chránený legislatívou alebo nariadeniami v lokalite, kde pôsobíme. Dell Technologies nebude tolerovať diskrimináciu alebo obťažovanie na základne ktorejkoľvek z týchto charakteristík. Dell podporuje žiadateľov o zamestnanie v každom veku. Prečítajte si našu Employment Opportunity Policy tu.

Benefity

ID: 4439593  Dátum zverejnenia: 6.2.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 207 EUR/month