Place of work
Bratislava
Contract type
part-time
Salary offered (gross)
5,5 EUR/hour

Marketing Internship Opportunities

Approximate offered salary range (gross)
5,5 EUR/hour

Dell Technologies has been active in Slovakia since January 2003. We started as a center for sales and customer support and over the 17 years we have transformed into a global business center that is the financial hub of Dell Technologies.
We provide a wide range of services IT, finance, marketing, sales, technical support and support business operations - globally. Come see why talented, forward-thinking people come here to take flight.

Marketing stáže pre študentov

Bratislava, Slovakia

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 17 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018 a 2019. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Efektivny výpočet a implmentácia nových cien, konfigurácií a propagácií – definovanie procesov na testovanie nových cien a zliav, ktoré sú správne implementované do nástrojov na určovanie cien / predaja dell.com
 • Správa consumer alebo commercial počítačov a periferálnych zariadení, práca na produktovej stratégií celého regiónu EMEA a jeho stratégií.
 • Analýza trhu, businessu, ako aj analýza konkurencie / plánovanie stratégii / prepovedanie vývoja ako aj naceňovanie Dell produktov a softwarových riešení pre celý región EMEA
 • Spolupráca s internými aj externými stakeholdermi ako napríklad oddelenia financií, predaja, marketingové agentúry, Intel a Micosoft

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent unvierzity (2 – 4. ročník) denného štúdia
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Orientácia na detail, analytické myslenie, kvantitatívne zručnosti a znalosť práce s marketingovými dátami.
 • Kreativita, neustále hľadanie nových prístupov a zlepšení

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor s HR konzultantom
 • 2. krok: online video pohovor s manažérmi
 • 3. krok: spätná väzba a/alebo pracovná ponuka

Hodinová mzda: 5.50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Staneš sa súčasťou komunitytvorenej s viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava
 • Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení
 • Športové aktivity - in-house fitness centrum
 • In-house kaviareň
 • Počítač Dell
 • Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov
 • Zamestnanecká záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

#Profesia

Marketing Internship Opportunities
Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018 and 2019. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Effective execution and implementation of new pricing, configurations and promotions – define processes to test the new prices/discounts are implemented correctly in pricing/ sales tools and dell.com
 • Product Consumer or Commercial PCs and peripherals management and working on an EMEA wide product strategy and its implementation
 • Market, business and competitive analysis/intelligence, planning and forecasting
 • Cooperation with internal and external stakeholders: marketing, finance, sales, marketing agencies, Intel, Microsoft

You are our candidate if:

 • You are a full-time University student (2nd-4th year)
 • Advanced English language
 • Detailed oriented person with analytical skills, solid quantitative skills & capacity of making data driven decisions
 • Pro-active communication and capability to present ideas and creative & constantly looking for new approaches/improvement

What’s next?

 • 1st step: phone screening with HR consultant
 • 2nd step: online video interviews with leaders
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: 5,50 EUR gross

Benefits

When you join Dell as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 90 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Benefits

Learn more about our Career & Benefits.
ID: 4000098  Dátum zverejnenia: 18.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 5,5 EUR/hour