Voľné pozície

 1. Si vášnivý športovec? - Športový Líder pre Tenis
 2. Si vášnivý plavec? - Športový líder Plávania
 3. Si vášnivý cyklista a servis ti nie je cudzí?- Športový líder Servisu Cyklistiky
 4. Si vášnivý turista? Športový Ambasádor pre Hiking
 5. Hľadáme nových kolegov do tímu vodných športovcov !
 6. Rád bicykluješ ? Hľadáme športovkyne a športovcov! Líder športu - Cyklistika
 7. Tancuješ? Cvičíš ? Hľadáme športovkyne a športovcov ! Fitness Športový ambasádor
 8. Sú kone Tvojim koníčkom? Hľadáme športovkyne a športovcov! Športový líder - Horse riding
 9. Football, Líder športu, Žilina (čo to je? čítaj ďalej)
 10. Športový ambasádor Decathlon Pharos
 11. Športový líder a športový ambasádor pre Cyklistiku (Decathlon Pharos)
 12. Športový líder a športový ambasádor pre Vodné športy (Decathlon Pharos)
 13. Zamestnanec zákazníckeho servisu pre E-shop
 14. Vodné športy, Žilina (čo to je? čítaj ďalej)
 15. Líder športu Cyklistika a servis, Žilina (čo to je? čítaj ďalej)
 16. Športový líder a športový ambasádor pre Turistiku/Trekking (Decathlon Pharos)
 17. Líder športu pre cyklistiku a servis? (čo to je? čítaj ďalej!)
 18. Je bodybuilding / crossfit / cardio / fitness Tvoja vášeň? Hľadáme športovkyne a športovcov! Športový líder - Fitness
 19. Patríš k zanieteným cyklistom ? Hľadáme športovkyne a športovcov! Športový líder - Cyklistika
 20. Hľadáme rybára, líder športu Žilina (čo to je? čítaj ďalej)
 21. Líder športu Cyklistika, Žilina (čo to je? čítaj ďalej)

Ponuky spoločnosti e-mailom