Business Architekt pre program Transformácie pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE
Stručná charakteristika:
 • Riadiť a koordinovať tvorbu, realizáciu a implementáciu požiadaviek obchodných útvarov banky v oblasti riadenia produktov a procesov. Spolupracovať na tvorbe stratégie, misie a cieľov v oblasti riadenia zverených produktov a procesov v ČSOB Group. Vytvárať systémy pre fungovanie procesného riadenia v oblasti pôsobnosti. Sledovať situáciu na trhu a podľa jej zmien riadiť úpravy a vývoj produktov. Hlavné zodpovednosti:
 • Plniť úlohu koordinátora smerom k obchodným útvarom a segmentom banky: v oblasti tvorby a inovácie produktov a procesov,
 • koordinácie rámca architektúry interných a externých aplikácií podporujúcich dané procesy
 • Identifikovať a analyzovať požiadavky obchodných útvarov banky pre aktualizácie produktov a procesov
 • Koordinovať činnosť produktových a procesných manažérov v danej oblasti, nastavovať priority pri tvorbe produktov a procesov
 • Podporovať komunikáciu medzi obchodnými útvarmi a  zverenou oblasťou,  reprezentovať zverenú oblasť  v danom výkonnom výbore
 • Samostatne hľadať a analyzovať problémové situácie zverenej oblasti a navrhovať  spôsoby ich riešenia
 • Sledovať a vyhodnocovať informácie týkajúce sa zverenej oblasti (produkty a služby, procesy, nákladová optimalizácia, výnosy a pod.)
 • Spravovať a analyzovať sady KPI a benchmarks zverených oblastí
 • Spracovávať návrhy na zefektívnenie činností  zverenej oblasti
 • Spracovávať návrhy dlhodobých projektov, stanovovať ich priority a zodpovedať za ich vzájomnú konzistentnosť
 • Úzko spolupracovať s líniovými manažérmi  a manažérmi finančnej skupiny ČSOB
 • Uskutočňovať  obchodnú stratégiu  dlhodobého plánu a podporovať jej implementáciu
 • Spracovávať podklady, stanoviská a odporučenia pre koncepčné a strategické rozhodovanie
 • Dodržiavať bezpečnostnú politiku banky a riadiace akty v príslušnej oblasti
 • Plniť ďalšie úlohy podľa pokynu príslušného nadriadeného vedúceho zamestnanca v rámci vymedzeného okruhu činností
 • Hlavné zodpovednosti vyplývajúce z pracovného zamerania, vymedzenie hlavných zodpovedností, povinností a úloh,  sú uplatňované v súlade s organizačným poriadkom, riadiacimi  akrami banky a všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • Koordinovať činnosť a návrhy rozvoja s cieľovou podnikovou architektúrou
 • Tvoriť a udržiavať architektonické artefakty v súlade s podnikovou metodikou
 • Možné oblasti pôsobenia:
 • Úvery (Credits)
 • Firemné a retailové bankovníctvo a ich kanály (Corporate & Retail and Distribution Channels)
 • Financie a Riziko (Finance & Risk cross domain)
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Vysokoškolské vzdelanie (preferovane Ekonomického/Business zamerania)
 • 8 rokov odbornej praxe v relevantnom odbore (z toho min. 3 roky v projektovom manažmente a min. 2 roky v riadiacej/koordinačnej funkcii)
 • Plynulá znalosť anglického jazyk (úroveň B2/pokročilý a vyššie)
 • Znalosť strategického plánu  a vybraných politík banky v oblasti pôsobnosti, ako aj riadiacich aktov banky a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vymedzenej oblasti
 • Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou
 • Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť práce v tíme a v medzinárodnom prostredí
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3306277   Dátum zverejnenia: 9.2.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.