Charakteristika spoločnosti

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast