Charakteristika spoločnosti

Centrum voľného času je mimoškolské zariadenie pre voľný čas detí a mládeže v zriaďovateľskej pôsobnossti Hlavného mesta SR Bratislavy. Rozpočtová organizácia, právny subjekt. Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch, prázdninová činnosť pre deti a mládež.