Mzdový účtovník

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Miesto práce
Špitálska 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
589,50

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly v Centre. Predbežná finančná kontrola so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami . Personalistika, znalosť legislatívnych zmien.
Samostatná odborná práca na úseku personálnej činnosti Centra najmä:
Zabezpečovanie činností spojených s prijímaním zamestnancov do štátnozamestnaneckého pomeru a ukončením do štátnozamestnaneckého pomeru v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane posudzovania nároku na dovolenku.
kompletizácia podkladov evidencie dochádzky, posudzovanie nárokov na dovolenku, príprava podkladov pre poskytovanie pracovného voľna v zmysle platných predpisov a ďalšie podľa pokynov generálneho tajomníka služobného úradu .
Činnosti spojené s realizáciou povinnosti organizácie voči poisťovniam. Samostatná odborná účtovnícka práca v mzdovej učtárni Centra.
Vykonávanie všetkých odborných účtovníckych prác v mzdovej učtárni .
Vykonávanie ročného zúčtovania dane a ročného zúčtovania zdravotného poistenia a podkladov pre finančné a daňové orgány .
Priebežná finančná kontrola so zameraním na overenie úplnosti a preukázateľnosti účtovných alebo iných dokladov súvisiacich s kontrolovanou finančnou operáciou .
Vykonávanie komplexných súborných prác za oblasť rozpočtovania a financovania .
Spracovávanie návrhu rozpočtu, zabezpečenie rozpisu rozpočtu schváleného na príslušný rok, vykonávanie zmien a úprav rozpočtu vrátane rozpočtových opatrení .
Vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie vývoja ekonomických ukazovateľov vrátane vypracovania návrhov na opatrenia.
Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a rozpočtovníctva Centra. Vypracovanie rozborov hospodárskych výsledkov Centra. Plán, tvorba sociálneho fondu a príprava vnútorných noriem Centra v tejto oblasti vrátane čerpania jednotlivých položiek soc. fondu, jeho zabezpečenia v praxi a podávania nových návrhov vedúcemu služobného úradu
Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráce na vypracovanie častí súborných podkladov .
Vedenie databanky dodávateľov a jej aktualizácia podľa jednotlivých druhov a predmetov obstarávania pri zohľadnení ich sídla. Zabezpečovanie komplexných, súborných prác za oblasť rozpočtovania v Centre. - Kontrola nadväznosti účtov v zostavách na účtovné výkazy, práce spojené s agendou zdravotného a sociálneho poistenia, vedenie elektronickej evidencie nákladov, zúčtovacích vzťahov, vrátane zúčtovania so štátnym rozpočtom, zdravotnými poisťovňami Sociálnou poisťovňou a Fondom zamestnanosti
Vedenie účtovného archívu, príprava podkladov na skartáciu.
Realizácia účtovných agend v spolupráci s ostatnými útvarmi Centra a štátnou pokladnicou.
Administrácia inventarizácie aj priebežnej, majetku Centra, vrátane jej prípravy, uskutočnenie a spracovanie odporúčaní pre generálneho tajomníka služobného úradu . Príprava príslušných vnútorných noriem Centra v tejto oblasti, vrátane ich aktualizácie
Vypracovanie štatistických výkazov za Centrum.

Informácie o výberovom konaní

Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokumentmi : do 31.07.2018
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej forme : https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/9424
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe : Špitálska 8, 814 99 Bratislava

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Fakturácia - expert
Mzdové účtovníctvo - expert
Personalistika - expert
SAP - expert
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - expert
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Svedomitosť a spoľahlivosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Centrum zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu, na zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s účinnosťou od 1.2.1993.
Hlavnou činnosťou Centra je medzinárodno- právna ochrana detí a mládeže .

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
81499 Bratislava
http://www.cipc.sk
ID: 3443662   Dátum zverejnenia: 9.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   589,50