Psychológ v rámci NP RVO SPOD a SK 2

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany

Miesto práce
Coboriho, Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2024
Mzdové podmienky (brutto)
1 351,5 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednostiHlavnéúlohy:  Odbornáčinnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počasvýkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len„centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom ajeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradompráce sociálnych vecí a rodiny

Informácie o výberovom konaní

Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Zuzana Benczová
Telefón: 037/2433013
E-mail: pam.kolinany@ded.gov.sk
Adresa: Hlavná 499, 951 78 Kolíňany

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania;
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní;
profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu
a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.07.2024.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím vo svojej žiadosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2024 (ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

jednoodborová psychológia

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti


  • plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite

  • schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá

  • vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii-

  • schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne

  • flexibilita, kreativita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany je štátnou rozpočtovou organizáciou, zriadenou Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom centra je vykonávanie opatrení, ktoré dočasne nahrádzajú dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, ktorá sa realizuje v ôsmich profesionálnych náhradných rodinách a dvoch samostatných skupinách. Kapacita zariadenia je 46 miest.

Okrem uvedeného centrum vykonáva opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania alebo opakovania krízových situácií dieťaťa v rodine, alebo porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu ambulantnou a terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí klientov v okresoch Zlaté Moravce a Nitra. Cieľovou skupinou centra je maloleté dieťa, mladý dospelý a rodič.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov
ID: 4853174  Dátum zverejnenia: 12.6.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 1 351,5 EUR/mesiac