Technicko-investičný riaditeľ

BUKÓZA HOLDING, a.s.

Miesto práce
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, Vranov nad Topľou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rozhoduje:
- v súlade so svojou záväzne stanovenou právomocou s prihliadnutím k právnym a vnútropodnikovým normám o cieľoch, politike a úlohách rozvoja, inovácií a inv. výstavbe
- samostatne o všetkých záležitostiach týkajúcich sa pôsobnosti úseku
- o rozdeľovaní odmien na úseku

Schvaľuje:
- všetky dokumenty zásadného významu vypracované podriadenými útvarmi
- zmeny a odchýlky od projektov v priebehu investičnej činnosti
- plány činnosti podriadených oddelení
- plány činnosti špeciálnych tímov a TER
- akékoľvek zásahy do výrobného zariadenia
- plán hospodárenia úseku
- VT spoluprácu v oblasti chemickej časti, drevárskej časti, energetiky, ŽP s inými organizáciami
- zásahy do výrobných zariadení a.s.
- tuzemské služobné cesty pracovníkov úseku

Stanovuje:
- určovanie a vymedzovanie úloh v rámci svojho úseku
- spôsob, podmienky a termíny zadaných úloh
- adaptačné programy nových pracovníkov úseku

Riadi:
- rozvojovú činnosť v chemickej časti, drevárskej časti, energetike, investíciách a ŽP
- vypracovanie a trvalú aktualizáciu plánu investičnej výstavby a plánu nákupu investičných zariadení (HIM)
- proces inv. výstavby v rámci SSBH
- inventarizáciu zverených hospodárskych prostriedkov
- činnosti spojené so skladovaním odpadu na skládke
- OBP, PO a CO

Zriaďuje: Odborné tímy pre riešenie naliehavých úloh spoločnosti v chemickej časti drevárskej časti, energetike a ŽP
Organizuje:
- riadenie realizácie stavieb
- kolaudačné konanie stavieb, vrátane spracovania a prerokovania podkladov potrebných pre kolaud. konanie
Navrhuje:
- limity nákladov úseku
- ročný plán opráv a údržby úseku
- zmluvné platy pracovníkov úseku
- mesačný plán tvorby a čerpania rezerv
- menovanie a odvolanie pracovníkov
- platy, triedy a odmeny za úsek
- počty a kvalifikačné zloženie pracovníkov úseku
- štatúty odborných komisií vrátane menovania členov
- vnútropodnikové normy
- organizačnú štruktúru úseku
- zmluvy v zmysle občianskeho a obchodného zákonníka
- odpisy mánk, škôd a pohľadávok
- zahraničné služobné cesty
- pôvodné technické a technologické zmeny výroby a výrobkov v súlade s výsledkami vedy a techniky
- členov pracovných tímov pre riešenie technologických problémov
- rozpočet úseku
- opatrenia pri porušení pracovnej disciplíny
- ekologické programy

Doporučuje:
- štúdie, zámery, programy, projekty

Zabezpečuje:
- spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie v zmysle stanoviska
- spracovanie rozvojových plánov drevárskej časti
- vypracovanie návrhov rozvoja energetiky a spolupracuje pri návrhoch racionalizácie energetiky
- stanoviská a posudky k vyraďovaniu a likvidácii HIM
- sústreďuje Eko analýzy
- styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach majetku, ŽP, energetiky a investícií
- povinnosti investora vyplývajúce zo zákona č. 24/2006
- sumarizáciu negatívnych dopadov a finančné poplatky
- konečné stanoviská a posudky k nárokom fyzických a právnických osôb uplatňujúcich náhradu škody
- styk so zahraničnými partnermi
- zdroje pre realizáciu investícií
- spracovanie dokumentácie, spolupráca s navrhovateľom pri zabezp. Územného konania
- prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
- spracovanie projektov stavieb, spoluprácu s navrhovateľom pri jeho spracovaní so súčasným prerokovaním
- výber dodávateľov, prípravu zmlúv s dodávateľmi
- výkon funkcie technického dozoru pri realizácii stavieb
- prepravu a colné vybavenie zahraničných dodávok strojov a zariadení
- preberanie, skladovanie a výdaj strojov a zariadení pre jednotlivé stavby
- prevedenie majetku získaného investičnou výstavbou do sústavy HIM
- dodávky investičných zariadení
- vedenie ekonomickej činnosti inv. výstavby
Spolupracuje:
- s technickými úsekmi v SSBH pri rozvojovej a koncepčnej činnosti

Kontroluje:
- realizáciu opatrení pre oblasť ŽP a energetiky uloženými príslušnými orgánmi
- plnenie úloh v súvislosti s plánom havarijných opatrení
- dodržiavanie predpisov a limitov určených štátnym orgánom
- vecnú správnosť a úplnosť dodávateľských faktúr, ich správu a likvidáciu

Archivuje:
- dokumentáciu stavieb v priebehu ich realizácie až po odovzdanie stavby do trvalého užívania a odovzdania tejto dokumentácie do archívu


Vyjadruje sa:
- k jednotlivým štúdiám, zámerom, projektom predkladaných do TER
- k návrhom opatrení uložených zo strany štátnych orgánov
- k mzdovému a pracovnému programu

Udržuje:
- skládku odpadov v zmysle prevádzkového poriadku

Zodpovedá:
- za plnenie zadaných úloh a cieľov technického rozvoja v chem. časti, drevárskej časti, energetike, OŽP a inv. výstavbe

Skladuje:
- stroje a zariadenia pre jednotlivé stavby v procese ich realizácie

Metodicky riadia:
- technických zástupcov v jednotlivých spoločnostiach

Zamestnanecké výhody, benefity

• stabilná a perspektívna práca
• možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie
• sociálne výhody, doplnkové dôchodkové sporenie
• finančné odmeny pri významných životných a pracovných jubileách
• služobný telefón

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• AJ – pokročilá úroveň
• prax 5 rokov
• vodičské oprávnenie skupiny B
• znalosť obchodného práva
• znalosť základných technických riešení a produktov
• znalosť trhu
• komunikatívnosť
• schopnosť tímovej práce
• vysoké pracovné nasadenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa mechanickým a chemickým spracovaním dreva, výrobou elektrickej a tepelnej energie, s ročným obratom cca 200 mil.eur. Je výrazne proexportne orientovaná prevažne na trhy EÚ. V súčasnosti zamestnáva 1013 ľudí. Hlavnými produktmi sú papierenská buničina, prášková celulóza, elektrická energia a teplo.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

BUKÓZA HOLDING, a.s.
Hencovská 2073
093 02 Hencovce
http://www.bukoza.sk
ID: 3134287   Dátum zverejnenia: 17.7.2017