1 700 - 2 400 EUR

Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

Miesto práce
Strečnianska, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2020
Celková mzda (brutto)
1 700 - 2 400 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riaditeľ školy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1700 - 2400

Zamestnanecké výhody, benefity

- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 700 až € 2 400.
- K funkčnému platu zároveň môžu byť 2-krát ročne poskytnuté odmeny vo forme 13. a 14. platu na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa.
- Nárok na jazykové vzdelávanie a ďalšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae),
- kópia dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie),
- motivačný list,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva do funkcie riaditeľa školy,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z.,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy rozšírený o zameranie na úzku spoluprácu a využitie synergií medzi SOŠ podnikania na Strečnianskej 20 a Obchodnou akadémiou na Dudovej 4, obidve so sídlom v Bratislave, za účelom rozvoja odborného školstva (v súlade s Regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 -2022, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 14. júna 2019, návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán),
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí (za účelom ich zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti).
Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
- Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo v nej.
- Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 4. novembra 2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava, NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25.
Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese [email protected] alebo na tel. čísle 02/48264817.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.11.2019 (ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

učiteľstvo

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
- vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z.,
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požadované predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami,
prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
ID: 3785146   Dátum zverejnenia: 11.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1700 - 2400