1 700 - 2 400 EUR

Riaditeľ Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

Miesto práce
Konzervatórium Bratislava, Tolstého, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2019
Celková mzda (brutto)
1 700 - 2 400 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riaditeľ školy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1 700 € - 2 400 €

Zamestnanecké výhody, benefity

- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 700 až € 2 400.
- K funkčnému platu zároveň môžu byť 2-krát ročne poskytnuté odmeny vo forme 13. a 14. platu na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa.
- Nárok na jazykové vzdelávanie a ďalšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy,
- prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 zákona toho istého zákona, alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami,
- výhodou je prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
Úspešný uchádzač pred vymenovaním do funkcie bude vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, vo forme Europass (možné stiahnuť na: https: //europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae),
- kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní atestácie (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie),
- motivačný list,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva do funkcie riaditeľa školy,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh na rozvoj školy prostredníctvom zefektívnenia riadenia a zabezpečenia výučby, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán),
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí (za účelom zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti).

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Informácie o škole získate na stránke školy: www.konzervatorium.sk alebo priamo v nej.
- Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 29. apríla 2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25.
- Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese: [email protected]
- Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.4.2019 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
ID: 3641421   Dátum zverejnenia: 10.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1 700 € - 2 400 €