Charakteristika spoločnosti

Bratislava Tourist Board – organizácia destinačného manažmentu a marketingu rozvíja a promuje Bratislavu vo všetkých formách cestovného ruchu, podporuje jej prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu. Iniciuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojich turistických informačných centier v historickom centre mesta a na ďalších vstupných bodoch do destinácie.
Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.