Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

Filozofiou zariadenia je poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy a fyzickej osobe, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb (podľa platnej legislatívy Z. č. 448/2008 Z. z.).
KOMU:
bývalému klientovi detského domova, reedukačného a resocializačného zariadenia, ktorému sa zrušila (resp. ukončila) ochranná ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení
osobe, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo sa stala obeťou správania iných osôb
ČO POSKYTUJEME:
ubytovanie na určitý čas
sociálne poradenstvo
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
ČO ZABEZPEČUJEME:
rozvoj pracovných zručností
pomoc pri pracovnom uplatnení