Charakteristika spoločnosti

BEATOW PARTNERS s. r. o. je slovenskou advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje komplexné právne poradenstvo prevažne pre zahraničné spoločnosti. Kancelária spolupracuje s významnými medzinárodnými advokátskymi kanceláriami.

Zobraziť celú charakteristiku
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)
Identifikačné údaje prevádzkovateľa BEATOW PARTNERS s. r. o.
advokátska kancelária
so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66108/B IČO 36 868 841
(ďalej len „BEATOW PARTNERS“)

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je plánovanie a uskutočnenie výberového konania na obsadenie pracovných pozícií v spoločnosti BEATOW PARTNERS.

Osobné údaje poskytuje uchádzač o zamestnanie na vyššie vymedzený účel spoločnosti BEATOW PARTNERS dobrovoľne a spoločnosť BEATOW PARTNERS ich na tento účel spracúva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v predzmluvných vzťahoch s uchádzačom o zamestnanie, ktoré sa uskutočňujú na základe žiadosti uchádzača o zamestnanie.

Príjemcovia
Osobné údaje nie sú poskytované spoločnosťou BEATOW PARNTERS ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov
Osobné údaje uchádzačov nie sú prenášané spoločnosťou BEATOW PARNTERS do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchováva spoločnosť BEATOW PARTNERS po dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie výberového konania.

Práva uchádzača o zamestnanie ako dotknutej osoby:
• právo na prístup k osobným údajom,
• právo na opravu,
• právo na vymazanie,
• právo na obmedzenie spracúvania,
• právo namietať proti spracúvaniu,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.


Poskytnutie osobných údajov uchádzača o zamestnanie spoločnosti BEATOW PARTNERS je požiadavkou, bez ktorej nebude možné uzavretie zmluvy.

Pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie nie je spoločnosťou BEATOW PARTNERS vykonávané automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Adresa spoločnosti BEATOW PARTNERS s. r. o.
Panenská 23 Zobraziť na mape 811 03 Bratislava http://www.beatow.com Kontakt
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Nedobová Tel.: 0907 842 971
E-mail: [email protected]

Počet zamestnancov
5-9 zamestnancov

Adresa spoločnosti
BEATOW PARTNERS s. r. o.
Panenská 23
811 03 Bratislava http://www.beatow.com
Kontakt
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Nedobová Tel.: 0907 842 971

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: BEATOW PARTNERS s. r. o.

1 - 1 z 1