Riaditeľ / riaditeľka školy - Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho Veľký Krtíš

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Veľký Krtíš
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
Platové náležitosti sú uplatňované podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školy:

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš

Hľadáme riaditeľa/riaditeľku školy so strategickým a koncepčným uvažovaním, ktorý sa nebojí zavádzať inovácie, dokáže pomenovať a zdolávať aj náročné prekážky, výborného komunikátora. Pracujeme na zlepšení stredného školstva v našom kraji a hľadáme šikovných profesionálov, ktorí za sebou radi vidia výsledky a takto motivujú aj svojich zamestnancov.

Požadované predpoklady na kariérovú pozíciu riaditeľa školy sú stanovené v § 9 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancocha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“):

Kvalifikačné predpoklady a podmienky

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca pre príslušný druh a typ školy (gymnázium)
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec )
 • splnenie podmienky najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania )

Ďalšie predpoklady a požiadavky

 • bezúhonnosť 
 • zdravotná spôsobilosť 
 • splnenie predpokladu nedovŕšenia veku 65 rokov k 1. júlu 2024 
 • ovládanie štátneho jazyka 
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy 
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický a elektronický kontakt
 • doklady o vzdelaní (overené kópie):
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca pre príslušný druh a typ školy (gymnázium)
 • doklady o ďalšom vzdelávaní
 • potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy, nie staršie ako 1 mesiac
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol odvolaný z kariérovej pozície riaditeľa školy, školského zariadenia
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy (odporúčané členenie na oblasti: kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, tvorba inkluzívnej kultúry školy, personálne riadenie, ekonomika a prevádzka školy. Ciele na prvé dva roky a na päť rokov, odporúčaný rozsah 5 až 10 strán)
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky a príležitosti

Platové náležitosti sú uplatňované podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z.

Príplatok za riadenie bude odzrkadľovať náročnosť riadenia školy a pohyblivá zložka funkčného platu preukázané kompetencie, kvalitu práce a osobné nasadenie pri riadení a rozvoji školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, tvorbe inkluzívnej kultúry školy, riadenia ľudských zdrojov a prezentácii školy.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť a požadované doklady je potrebné zaslať najneskôr do 11. mája 2024(rozhodujúca je pečiatka poštového úradu) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka“ a uviesť názov školy, na ktorú sa prihlasujete do výberového konania, na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Možnosť účasti na online webinári k výberovému konaniu

Pre čo najväčšiu podporu uchádzačom/uchádzačkám organizujeme sériu (anonymných) online webinárov, kde budeme zdieľať odporúčanú dobrú prax pri vytváraní potrebných dokumentov a príprave na ústnu časť výberového konania. V prípade, že máte záujem sa online stretnutí zúčastniť, prosím vyplňte nasledovný registračný formulár: https://forms.office.com/e/D3KK6tMqpB

Stretnutia budú v rôznych termínoch aby vyhovovali čo najväčšiemu počtu ľudí. Konkrétne termíny a linky na prihlásenie budú automaticky zaslané všetkým prihláseným.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4806965  Dátum zverejnenia: 12.4.2024