Predseda predstavenstva BBRSC a. s., B. Bystrica (muž / žena)

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl 2023 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
3 000 EUR/mesiacmožnosť zohľadnenia odbornosti, zručností a pracovných skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
predseda predstavenstva (muž / žena)
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s, Majerská cesta 94 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567, web: www.bbrsc.sk

Stručná charakteristika spoločnosti
Hlavným zameraním Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. je správa a údržba ciest II. a III. triedy a príprava investičných zámerov na týchto komunikáciách. Spoločnosť rovnako pôsobí ako dodávateľ služieb pri údržbe ciest I. triedy. Pôsobí v oblastných strediskách sever, stred a juh so svojimi 15 strediskami a 2 pracoviskami. Jej jediným akcionárom je Banskobystrický samosprávny kraj. Pre vedenie BBSK je koncepčné riadenie údržby ciest jednou z kľúčových priorít.

Informácie o obsadzovanej pracovnej pozícii

1. Definícia hlavnej činnosti a rozsah zodpovednosti:

Predseda predstavenstva zastáva funkciu vrcholového predstaviteľa manažmentu spoločnosti, štatutára. Vykonáva všetky právne úkony vyplývajúce z činnosti zamestnávateľa, je oprávnený konať v mene zamestnávateľa vo všetkých veciach. Prostredníctvom riaditeľov úsekov vedie a koordinuje aktivity spoločnosti a riadi zabezpečovanie a výkon údržby a prevádzky cestnej siete. Riadi a zabezpečuje činnosť spoločnosti vo vzťahu k akcionárovi, k spoločnosti a tretím osobám a zodpovedá najmä za:
• stanovenie, inovovanie a priebežnú implementáciu stratégie a zabezpečenie dosiahnutia cieľov spoločnosti,
• priame riadenie procesov právneho poradenstva, kontrolnej činnosti a procesov verejného obstarávania,
• organizačné, technické, metodické a finančné riadenie činnosti spoločnosti a to najmä za:
  • procesy v oblasti IT/ICT, BOZP, HR, environmentálneho manažmentu, požiarnej ochrany, centrálneho nákupu, správy nehnuteľného a hnuteľného majetku spoločnosti a zvereného majetku BBSK,
  • vypracovanie finančného plánu, ročnej účtovnej závierky spoločnosti a ročnej správy o hospodárení činnosti spoločnosti,
  • investičnú, koncepčnú a prevádzkovú činnosť spoločnosti,
  • vypracovanie organizačnej štruktúry a všetkých interných predpisov, najmä pracovného, mzdového a organizačného poriadku,
• riešenie rizík spojených s činnosťou spoločnosti a vytváranie opatrení na ich minimalizovanie,
• vykonávanie kompetencií vo vzťahu k odborovej organizácii, vedenie kolektívneho vyjednávania,
• zabezpečovanie efektívneho využívania finančných prostriedkov, dosahovanie hospodárskej stability a rozvoja spoločnosti,
• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť spoločnosti,
• uzatváranie, vypovedanie a podpisovanie zmlúv,
• zastupovanie spoločnosti vo vzťahu k akcionárovi, médiám, obchodným partnerom a verejnosti všeobecne,
• vedenie stretnutí a rokovaní v mene spoločnosti.

2. Očakávané znalosti a zručnosti:
• ovládanie zásad a spôsobov strategického plánovania a riadenia spoločnosti, ovládanie zásad podnikateľského riadenia spoločnosti výhodou,
• znalosť procesov plánovania a rozpočtovania,
• základné technické znalosti v oblasti správy ciest a mostov,
• orientácia vo vnútropodnikovej ekonomike,
• uplatňovanie nástrojov personálneho riadenia a vedenia ľudí,
• orientácia v potrebných legislatívnych požiadavkách,
• schopnosť presadiť aj “nepopulárne“ opatrenia a prijať za ne zodpovednosť,
• schopnosť pozitívneho ovplyvňovania vzťahov na pracovisku,
• zdatnosť v exekutívnej a manažérskej práci,
• koncepčné a analytické myslenie,
• zdatný komunikátor smerom dovnútra aj navonok vrátane prezentačných schopností,
• kultivovanosť vystupovania, sebaovládanie,
• lojálnosť a proaktívnosť,
• vodičský preukaz typu B – aktívny vodič.

3. Mzdové podmienky:
Mzda 3 000,- € brutto mesačne,
možnosť zohľadnenia odbornosti, zručností a pracovných skúseností,
na základe splnenia stanovených cieľov a úloh - možnosť vyplatenia ďalších bonusov.

4. Predpokladaný dátum nástupu do práce:
1.deň nasledujúceho mesiaca po uzavretí procesu výberového konania.
S víťazným uchádzačom bude podpísaná zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva.

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania:

1. Dosiahnuté vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v oblasti technického alebo ekonomického zamerania.
2. Požadovaná prax:
• minimálne 5 rokov preukázateľnej, overiteľnej praxe v riadiacej pozícii na úrovni štatutára alebo riaditeľa spoločnosti, výhodou sú pozitívne výsledky z pôsobenia v oblasti cestnej infraštruktúry,
• overiteľná prax vo vedúcej pozícii v organizácii s minimálne 300 zamestnancami.
3. Splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.
4. Predloženie nasledovných písomností:

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky doručia do stanoveného termínu, na nižšie uvedenú adresu nasledovné písomnosti (vo forme originálu alebo úradne overenej kópie):
1. žiadosť o zaradenie do VK – s uvedením kontaktných údajov: e-mail a číslo mobilného telefónu,
2. životopis s prehľadom priebehu zamestnaní s uvedením dátumov ich začiatku a ukončenia a s uvedením referencií pri riadiacich pracovných pozíciách,
3. doklady o vzdelaní a dosiahnutej kvalifikácii,
4. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
5. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
6. strategický plán spoločnosti v oblastiach:
  • Hospodársky a ekonomický rozvoj spoločnosti
  • Ľudské zdroje - dlhodobá udržateľnosť a rozvoj
  • Systémy popularizácie spoločnosti
  • Koncepčný zámer rozvoja spoločnosti v oblasti investícií a technickej podpory

Akceptovaná je forma spracovania v rozsahu minimálne 10, maximálne 12 strán (Powerpoint alebo Word).

Informácie o organizácii získate na aktuálnej webovej stránke: www.bbrsc.sk. V prípade potreby o doplňujúce informácie o spoločnosti môžete požiadať na mailovej adrese: [email protected].

Informácie k priebehu výberového konania

1. Doručenie požadovaných písomností:
Písomné podklady je potrebné
• v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – predseda predstavenstva BBRSC“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica,
• zaslať poštou najneskôr do 20 júna 2023 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke),
• alebo osobne doručiť do podateľne Úradu BBSK na vyššie uvedenej adrese
do 20. júna 2023, 15.00 hod.

2. Komunikácia s uchádzačmi:
• uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania budú informovaní písomne o dátume, mieste a čase výberového konania,
• uchádzačom, ktorí nesplnia podmienky zaradenia do výberového konania bude zaslaná elektronická informácia o nepostúpení do výberového konania.

3. Výberový pohovor:
Prebehne pred päť člennou výberovou komisiou a bude zameraný na:
• prezentáciu uchádzača, jeho pracovných skúseností, zručností, odborných znalostí,
• predstavenie predloženého strategického plánu spoločnosti,
• priebežne - diskusia s členmi výberovej komisie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Duda
Tel.: +421484325531
E-mail: poslať životopis
ID: 4589606  Dátum zverejnenia: 29.5.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 3 000 EUR/mesiac