Riaditeľ / riaditeľka Domova dôchodcov a DSS - Krupina

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Krupina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
jún 2023 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
998 - 1 173 EUR/mesiacPlatová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedenú sumu navyšuje: Zvýšenie tarifného platu, Osobný príplatok a Príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka
Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Partizánska č. 24/2, 963 01 Krupina

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Odborná prax:
• minimálne 4 roky v riadiacej funkcii,
• prax v sociálnej oblasti výhodou.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti,
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• odbornosť (znalosť platnej legislatívy, činnosti rozpočtovej organizácie a skúsenosti z oblasti sociálnych služieb),
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• návrh Koncepcie rozvoja Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Partizánska č. 24/2, 963 01 Krupina.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku, alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby praxe v riadiacej funkcii,
• motivačný list,
• potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností,
• doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa,
• výpis z Registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• písomný materiál Koncepcia rozvoja Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Partizánska č. 24/2, 963 01 Krupina
• pracovné referencie,
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Koncepcia sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne).

Požadovaná štruktúra koncepcie po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov súvisiacich s oblasťou sociálnych služieb,
e) ciele dokumentu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácii koncepcie,
i) záver.
Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Prípadné informácie o Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, Partizánska č. 24/2 , 963 01 Krupina poskytne Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
• overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov pomocou štandardizovaných psychologických testov,
• osobný, individuálny pohovor s cieľom obhajoby predloženej koncepcie a overenia schopností a odborných znalostí uchádzačov.
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne - elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú uchádzačom v dodaných podkladoch.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 019/2022/RUBBSK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Partizánska č. 24/2, 963 01 Krupina rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné doručiť osobne alebo zaslať najneskôr do 27. marca 2023 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Partizánska č. 24/2, 963 01 Krupina“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.3.2023 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Duda
Tel.: +421484325531
E-mail: poslať životopis
ID: 4534573  Dátum zverejnenia: 8.3.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 998 EUR/mesiac