Poradíme Vám?

Riaditeľ / riaditeľka Novohradského osvetového strediska - Lučenec

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Lučenec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
október 2021
Mzdové podmienky (brutto)
972 - 1 167 EUR/mesiacUvedená mzda predstavuje rozpätie Základnej mzdy v platovej tr. 9 v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa Z 553/2003 Z. z. Súhrnný funkčný plat navyšujú: Zvýšenie tar. platu, Osobný príplatok a Príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka:
Novohradského osvetového strediska so sídlom: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec, IČO: 45020094.

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky sú:
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
Odborná prax:
• minimálne 1 rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer);
• prax vykonávaná v kultúrno-osvetovej činnosti je výhodou;
• prax riadiacej funkcii je výhodou;
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
• bezúhonnosť;

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti;
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
• odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov;
• znalosť štátneho jazyka;
• znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka výhodou;
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
• návrh Koncepcie rozvoja Novohradského osvetového strediska so sídlom: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec;
• vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne vedenie motorového vozidla;

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
1. prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
3. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac);
4. motivačný list;
5. štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii;
6. potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v oblasti kultúry a umenia s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok), začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
7. potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok), začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
8. doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní;
9. doklad osvedčujúci ovládanie cudzieho svetového jazyka;
10. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
11. písomný materiál „Koncepcia rozvoja Novohradského osvetového strediska, Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec“ na 5 rokov (ďalej len „projekt“);
12. pracovné referencie;
13. presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Cieľom Banskobystrického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia prostredníctvom festivalov, prehliadok a súťaží z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklórizmu, amatérskej umeleckej tvorby a kreatívnej osvetovej činnosti za účelom zvyšovania kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti, vrátane transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti fungovania, čo by malo byť zachytené v predloženom projekte.

Projekt rozvoja sa predkladá v písomnej forme na 5 rokov v rozsahu najmenej 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne). Požadovaná štruktúra projektu po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy projektu (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele projektu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácii projektu,
i) záver.

Projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný, realizovateľný a finančne udržateľný.

Prípadné informácie o Novohradskom osvetovom stredisku, Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec, IČO: 45020094 Vám poskytne Oddelenie kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na adrese: [email protected] .

Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
- overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom,
- osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:
Platová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem vyššie uvedeného tarifného platu bude súčasťou funkčného platu aj zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 6, osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Novohradského osvetového strediska so sídlom: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec, IČO: 45020094 rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 19. augusta 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Novohradského osvetového strediska, Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
http://www.bbsk.sk
ID: 4131492  Dátum zverejnenia: 28.7.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 972 EUR/mesiac