Riaditeľ / riaditeľka školy SOŠ, Pod Bánošom 80, B. Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august / september 2020 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 118 - 1 251,5 EUR/mesiacZákladná mzda - v platovej triede 8./9. podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Súhrnný funkčný plat navyšujú: Zvýšenie tar. platu, Osobný príplatok a Príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy:
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy),
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné predpoklady a požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- aktívne ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
- vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla.

Platové podmienky:
- platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt,
- doklady o vzdelaní,
- doklad o vykonaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy v zmysle § 33 písmeno c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako 1 mesiac),
- potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) je potrebné zaslať najneskôr do 8. júna 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.6.2020 (ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
http://www.vucbb.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Duda
Tel.: +421484325531
E-mail: poslať životopis
ID: 3913988  Dátum zverejnenia: 20.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 118 EUR/mesiac