Riaditeľ / riaditeľka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča - B. Bystrica (Ref. č.: 5)

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august / september 2020 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
972 - 1 167 EUR/mesiacUvedená mzda predstavuje rozpätie základnej mzdy v platovej tr. 9 v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa Z 553/2003 Z. z. Súhrnný funkčný plat navyšujú: Zvýšenie tar. platu, Osobný príplatok a Príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta:
riaditeľ / riaditeľka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča so sídlom: Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35986999

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky sú:

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;

Odborná prax:
• minimálne 1 rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer);
• prax vykonávaná v knižnici je výhodou;

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
• bezúhonnosť;

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti;
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
• odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov);
• znalosť štátneho jazyka;
• znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka výhodou;
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
• návrh Koncepcie rozvoja Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35986999;

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
• písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac);
• motivačný list;
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii;
• potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v oblasti kultúry a umenia s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
• doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní;
• doklad osvedčujúci ovládanie cudzieho svetového jazyka;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
• písomný materiál Koncepcia rozvoja Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35986999 (ďalej len „projekt“);
• pracovné referencie;
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Koncepcia / projekt rozvoja sa predkladá v písomnej forme na 5 rokov v rozsahu 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne). Požadovaná štruktúra koncepcie / projektu po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy projektu (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele projektu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácii projektu,
i) záver.

Koncepcia / projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný a realizovateľný.

Prípadné informácie o Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35986999, Vám poskytne Oddelenie kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na adrese: [email protected]

Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
- overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom,
- osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:
Platová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35986999 rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 14. júna 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35986999“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.6.2020 (ostáva ešte 16 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
http://www.vucbb.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Duda
Tel.: +421484325531
E-mail: poslať životopis
ID: 3913670  Dátum zverejnenia: 19.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 972 EUR/mesiac