Riaditeľ / riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA, Lučenec. (Ref. č.: 4)

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Lučenec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1. 8. 2020
Mzdové podmienky (brutto)
972 - 1 167 EUR/mesiacUvedená mzda predstavuje rozpätie základnej mzdy v platovej tr. 9 v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa Z 553/2003 Z. z. Súhrnný funkčný plat navyšujú: Zvýšenie tar. platu, Osobný príplatok a Príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta:
riaditeľ / riaditeľka Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Odborná prax:
• minimálne 4 roky v riadiacej funkcii,
• prax v sociálnej oblasti výhodou.
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti,
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• odbornosť (znalosť platnej legislatívy, činnosti rozpočtovej organizácie a skúsenosti z oblasti sociálnych služieb),
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• návrh Koncepcie rozvoja Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby praxe v riadiacej funkcii,
• motivačný list,
• potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností,
• doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• písomný materiál Koncepcia rozvoja Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec,
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Koncepcia sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne).
Požadovaná štruktúra koncepcie po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
d) ciele dokumentu,
e) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
f) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
g) očakávaný prínos po realizácii koncepcie,
h) záver.
Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

• Prípadné informácie o Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec poskytne Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
• overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov pomocou štandardizovaných psychologických testov,
• osobný, individuálny pohovor s cieľom obhajoby predloženej koncepcie a overenia schopností a odborných znalostí uchádzačov.
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie č. 886/10, 984 01 Lučenec“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

V Banskej Bystrici dňa 14.05.2020

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

4

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
http://www.vucbb.sk
ID: 3912427  Dátum zverejnenia: 15.5.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 972 EUR/mesiac