Riaditeľ / riaditeľka školy

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
december 2019 alebo podľa dohody

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje
podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy:

• Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
• Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 26 Banská Štiavnica
• Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
• Stredná odborná škola techniky a lužieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
• Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgozdasági és Ételmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
• Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80, Modrý Kameň
• Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
• Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy),
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné predpoklady a požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- aktívne ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
- vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla.

Platové podmienky:
- platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt,
- doklady o vzdelaní,
- doklad o vykonaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy v zmysle § 33 písmeno c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako 1 mesiac),
- potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) je potrebné zaslať najneskôr do 22. novembra 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.11.2019 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Medzi hlavné kompetencie kraja patrí zabezpečovanie verejnej prímestskej dopravy, cesty II. a III. triedy, územné plánovanie v kraji, stredné školstvo v kraji, sociálna starostlivosť pre znevýhodnených ľudí, rozvoj cestovného ruchu v kraji a kultúry prostredníctvom svojich 22 kultúrnych inštitúcií v kraji ako sú divadlá, knižnice, múzeá, galérie a hvezdáreň.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
http://www.vucbb.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Duda
Tel.: +421484325531
E-mail: poslať životopis
ID: 3803817   Dátum zverejnenia: 6.11.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z.