Riaditeľ / riaditeľka Domova sociálnych služieb - Lučenec (Ref. č.: 1)

Banskobystrický samosprávny kraj

Miesto práce
Lučenec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2-3/2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Platová trieda 11 / po 1. 1. 2019 - trieda 9. Platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní... pri výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta:

riaditeľ / riaditeľka Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Odborná prax:
• minimálne 4 roky v riadiacej funkcii,
• prax v sociálnej oblasti výhodou.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• manažérske zručnosti,
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• odbornosť (znalosť platnej legislatívy, činnosti rozpočtovej organizácie a skúsenosti z oblasti sociálnych služieb),
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• návrh Koncepcie rozvoja Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby praxe v riadiacej funkcii,
• motivačný list,
• potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností,
• doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
• písomný materiál Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec.
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Koncepcia sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne).
Požadovaná štruktúra koncepcie po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
d) ciele dokumentu,
e) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
f) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
g) očakávaný prínos po realizácii koncepcie,
h) záver.
Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Prípadné informácie o Domove sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec poskytne Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
• overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov pomocou štandardizovaných psychologických testov,
• osobný, individuálny pohovor s cieľom obhajoby predloženej koncepcie a overenia schopností a odborných znalostí uchádzačov.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 15. januára 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Informácie o výberovom konaní

Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí splnia všetky uvedené podmienky a dodajú všetky požadované dokumenty.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.1.2019 (ostáva ešte 33 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme Banskobystrický samosprávny kraj a na čele s novým županom sa snažíme o strategické vedenie a nastavenie novej vízie. Budujeme dobrý kraj a chceme aby úrad ako aj organizácie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti riadili zodpovední, kreatívni a progresívni odborníci. Pridajte sa k nám.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
http://www.vucbb.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Štefan Duda
Tel.: +421484325531
E-mail: poslať životopis
ID: 3554526   Dátum zverejnenia: 6.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Platová trieda 11 / po 1. 1. 2019 - trieda 9. Platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní... pri výkone práce vo verejnom záujme