Charakteristika spoločnosti

príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC