Charakteristika spoločnosti

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy zlúčila silné priemyselné a dopravné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ako nepolitická vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňujeme hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť. Sme v priamom kontakte s vládou, vstupujeme do riadneho legislatívneho konania a prinášame vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov. Dôležité oblasti zastrešuje a sleduje päť pracovných komisií: Podnikateľské prostredie, Práca, sociálne veci a BOZP, Veda, výskum a inovácie, Vzdelávanie, Životné prostredie, Energetika a Doprava. Našimi členmi sú: Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska - AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR, Slovenská bioplynová asociácia a Zväz odpadového priemyslu.