800 - 850 EUR

Quality engineer

ASEPA SK s.r.o.

Place of work
Mochovce Nuclear Power Plant, Kalná nad Hronom
Contract type
full-time
Start date
08.08.2019
Total wage (gross)
800 - 850 EUR

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Hľadáme skúseného inžiniera kvality, ktorý zabezpečí, aby naše výrobky a služby spĺňali všetky potrebné požiadavky predtým, než sa dostanú k spotrebiteľovi.
Inžinier kvality preskúma konečný výrobok, aby sa uistil, že bol skonštruovaný s dodržiavaním právnych noriem a spĺňa očakávania zákazníkov. Skvelý inžinier kvality je dôkladný a pozorný s ohľadom na detaily.
Musí plne chápať požiadavky na produkt alebo službu a mať pocit zodpovednosti voči našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom, ako aj konkurencii.

Zodpovednosti:
• Pochopenie požiadaviek a postupne rozvíjať účinné postupy kontroly kvality
• Vypracovať a preskúmať špecifikácie produktov alebo procesov
• Stanoviť požiadavky a priebežné kontroly kvality od dodávateľov a sledovať ich dodržiavanie
• Vykonávať interný audit, ako aj pre subdodávateľov / riadiť audit od nášho klienta
• Zabezpečte, aby boli dodržané pokyny týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, ako aj zákonné povinnosti
• Riadiť inšpekcie, technikov a ostatných zamestnancov, poskytovať usmernenia a spätnú väzbu
• Dohliadať na všetky postupy vývoja produktov s cieľom identifikovať odchýlky od noriem kvality
• Kontrola konečného výkonu a porovnanie vlastností s požiadavkami
• Uchovávať presné záznamy dokumentácie (kontroly kvality, odchýlky procedúr v konkrétnych prípadoch atď.),
• Vyžiadajte od zákazníkov spätnú väzbu, aby ste posúdili, či sú splnené ich požiadavky
• Zachovať presný register NCR a predložiť podrobné správy zainteresovaným stranám
• Uchovávať register INC na vykonávanie interných zlepšení, ako aj register rizík na monitorovanie potenciálnych postupov, ktoré môžu ovplyvniť aktivity;
• Dať pozor na príležitosti na zlepšenie a rozvíjajte nových efektívnych postupov

požiadavky
• Osvedčené skúsenosti ako inžinier kvality
• Mať predchádzajúce skúsenosti s procesmi interných a externých auditov
• Svedomitý a zodpovedný
• Veľké oko pre detail a prístup založený na výsledkoch
• Vynikajúce komunikačné schopnosti
• Vynikajúce organizačné a vodcovské schopnosti
• Skúsený v MS Office
• Dôkladné pochopenie postupov kontroly kvality a príslušných právnych noriem
• BSc / Ba v elektrotechnickom / strojárskom priemysle, obchodnej správe alebo príslušnej oblasti
• Certifikácia kontroly kvality je silnou výhodou (ISO 9001 atď.)
• Znalosť anglického a slovenského jazyka je nevyhnutná

We are looking for an experienced Quality Engineer to ensure that our products and services meet all necessary requirements before they reach the consumer.
The Quality Engineer will inspect the final product to make sure it has been built with compliance to legal standards and meets customer expectations. A great quality Engineer is thorough and observant with an eye for detail.
They must fully understand the requirements for the product or service and have a sense of responsibility towards our potential and existing customers as well as the competition.

Responsibilities
• Understand requirements in turn develop effective quality control processes
• Devise and review specifications for products or processes
• Set requirements and intermediate quality checks from suppliers and monitor their compliance
• Perform and facilitate internal audit as well as for sub-contractors / manage audit from our client
• Ensure adherence to health and safety guidelines as well as legal obligations
• Supervise inspectors, technicians and other staff and provide guidance and feedback
• Oversee all product development procedures to identify deviations from quality standards
• Inspect final output and compare properties to requirements
• Keep accurate documentation records (quality checks, procedure deviations impacting specific cases, etc.)
• Solicit feedback from customers to assess whether their requirements are met
• Keep an accurate NCR register and submit detailed reports to the stakeholders
• Keep an INC register to perform internal improvements as well as a Risk register to monitor potential treats that can affect the activities;
• Be on the lookout for opportunities for improvement and develop new efficient procedures

Requirements
• Proven experience as quality engineer
• Had previous experiences with internal and external auditing processes
• Conscientious and responsible
• A keen eye for detail and a results driven approach
• Outstanding communication skills
• Excellent organizational and leadership skills
• Proficient in MS Office
• In depth understanding of quality control procedures and relevant legal standards
• BSc/ Ba in Electrical/Mechanical Eng., business administration or relevant field
• Certification of quality control is a strong advantage (ISO 9001 etc.)
• Knowledge of English and Slovak languages is a must

Basic wage component (gross) and other rewards

6€/h Self employee ; 4,62€/h Employee

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Primary education
Secondary with school-leaving examination
Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and Slovak - Proficiency (C2)

Personality requirements and skills

Autocad - expert

Advertiser

Brief description of the company

stavebná firma

Number of employees

25-49 employees

Company address

ASEPA SK s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Contact

E-mail: send CV
ID: 3542833   Dátum zverejnenia: 8.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   6€/h Self employee ; 4,62€/h Employee