Charakteristika spoločnosti

Veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok