HR Business Partner

33000.00-35000.00 EUR/YEAR
Sereď

Description

Váš profil a povinnosti - Your Profile and Responsibilities

Je potrebné mať vždy na pamäti svoje celkové poslanie:
Prejavovať a dávať k dispozícii svoje zručnosti na úrovni svetovej kvality v hodnotení a hľadaní riešenia problémov vrátane:
· Proaktívneho zhromažďovania údajov z vhodných zdrojov
· Hĺbkovej analýzy hlavných príčin
· Neustáleho zamerania na dlhodobé plány a ciele
· Sledovania týchto plánov a cieľov prostredníctvom rozhodnej a sebaistej činnosti
· Budete rozvíjať a udržiavať zdravý vzťah so zamestnaneckými radami
· Budete koučom a poradcom vedúcich tímov na území Slovenska
· Budete klásť dôraz na neustále zlepšovanie a najlepšie postupy, ktoré majú zdieľať ostatné tímy ako aj mzdové učtárne a finančné oddelenia spoločnosti Amazon
· Budete rozvíjať inovatívne modely, užívateľsky prívetivé modely zmien, popri kreatívnych, pružných modeloch pracovnej doby

Vaše základné kvalifikačné predpoklady Bakalársky titul v oblasti riadenia ľudských zdrojov, podniku alebo v príbuznej oblasti Plynulá znalosť Anglického jazyka slovom aj písmom Minimálne 5-ročná prax v oblasti ľudských zdrojov v rámci medzinárodného a dynamického prostredia orientovaného na zákazníka Predchádzajúce skúsenosti v oblasti spolupráce so zamestnaneckou radou/odbormi Výborná schopnosť vedieť si stanoviť priority a dodržiavať termíny Dôkladná znalosť slovenského pracovného práva Preukázateľná schopnosť vedieť pozitívne presviedčať a ovplyvňovať: byť skúseným vyjednávačom Osvedčený blízky vzťah k práci v rámci rozsiahleho riadenia pracovnej sily: schopnosť poskytovať zmysluplné vzdelávacie poradenstvo pre vedenie spoločnosti Schopnosť urobiť krok späť a pozrieť sa na dlhodobé ciele v prospech rastu oddelenia Úspešná práca s výsledkami pri nastavovaní variabilných modelov odmeňovania Byť veľkorysý a podeliť sa so svojou intelektuálnou zvedavosťou – priniesť do tímu hlbší pohľad zvonku spoločnosti a z väčšej diaľky Dokázať sa vynájsť a byť flexibilný Veľkou výhodou je znalosť metodík štíhlej prevádzky, Six Sigma a Kaizen.

Po celý čas sa budete zameriavať na dosiahnutie pozitívneho konečného výsledku: budovanie rastúcich tímov a stmeľovanie širšieho okruhu prevádzok, aby sa stali čo najskvelejším miestom pre prácu. V tomto procese budete preukazovať hlbšie pochopenie jedinečných výziev, ktorým čelia vysoko interaktívne tímy, a primerane podporovať ich záujmy. Ak máte záujem o prácu v rýchlo rastúcej a inovatívnej spoločnosti a spĺňate uvedené požiadavky, neváhajte a ešte dnes sa prihláste na túto pracovnú pozíciu! Základný ročný plat na danej pozícii je 33 000 EUR a zároveň ponúkame ďalšie časti mzdy.Amazon je zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať. Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje predpisy EÚ aj miestne zákonné predpisy o ochrane osobných údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze spravovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania. Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje zmazané, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti, vašu doterajšiu prax a zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.
Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal data in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.
If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.
ID: 3418267   Dátum zverejnenia: 12.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   33000.00-35000.00 EUR/YEAR